top of page

כל חברות הביטוח משווקות תוכניות לאובדן כושר עבודה במסגרת ביטוחי חיים ובריאות, כחלק מתוכניות פנסיוניות או כפוליסות נפרדות. התוכניות בדרך כלל דומות זו לזו, אולם קיימים הבדלים בהיקף ותכולת הכיסוי, תנאי הפוליסות והעלויות. מומלץ לבחון את התוכניות השונות על מנת להתאים את הכיסוי לצרכים האישיים, עפ"י מאפיינים שונים של סיכון בעבודה, אורח חיים, מצב פיננסי ועוד. 

למה זה חשוב?

 כיסוי לאבדן כושר עבודה נועד להחליף את ההכנסה של העובד במקרה שהוא לא יוכל לעבוד ולהחליף באותה התקופה גם את הפקדות העובד והמעסיק לתכנית (שחרור מהפקדות). אבדן כושר עבודה קיים במסגרת חיסכון בקרן פנסיה מקיפה וקרן פנסיה משלימה. חוסכים שבוחרים לחסוך בקופת גמל או בביטוח מנהלים המעסיק נדרש לרכוש עבורם את הכיסוי לאבדן כושר העבודה.

 

לביטוח אובדן כושר עבודה חשיבות גבוהה. כל אדם חשוף לסיכונים רבים, וכל תקלה אשר פוגעת ביכולת להתפרנס ובהכנסה השוטפת, מעמידה בסיכון את כלל המשפחה שנאלצת להוריד את רמת החיים בעקבות הקטנת ההכנסה. הלכה למעשה, רק מעטים, אם בכלל, יכולים להרשות לעצמם לוותר על שכר חודשי ולהתמסר לריפוי ולהחלמה בלבד. ביטוח לאומי משלם קצבאות נכות לאנשים שאינם יכולים לעבוד ולהתפרנס, אך סכומים אלו אינם מספיקים לקיום בכבוד של משפחה, לכן יש  לשקול בכובד ראש רכישת פוליסה  שתעניק הגנה לסיכון זה. ברגע האמת, זו יכולה להיות המשענת הכלכלית היחידה של המשפחה.

הגדרת המקרה לאובדן כושר עבודה

פנסיה:

 • בקרן הפנסיה הגדרת הנכות מוגדרת בתקנון והיא קובע

 • עמית מבוטח שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצבו הבריאותי, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו במשך תקופה העולה על 90 ימים רצופים; קביעת הנכות תהיה בהתאם להחלטת הגורם הרפואי הרלוונטי ובכפוף להוראות תקנון זה

 • הגדרת הנכות היא אחידה ואינה ניתנת לשינוי

 • אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה הוא בהתאם להשכלתו, הכשרתו וניסיונו של המבוטח

 • היום, קיימת אפשרות להרחבת ההגנה לביטוח הנכות בקרן הפנסיה באמצעות רכישה של מטריה ביטוחית. להרחבה על המוצר לחצו כאן 

ביטוח מנהלים: 

 

בפוליסת אובדן כושר העבודה שנמכרת החל מאוגוסט 2017 מוגדר אבדן כושר עבודה באופן הבא:

 • המבוטח ייחשב כבלתי-כשיר לעבודה באופן מוחלט לצורך כיסוי ביטוחי זה בלבד, אם במהלך תקופת הביטוח, עקב מחלה או תאונה נשלל ממנו באופן זמני או קבוע לתקופה העולה על תקופת ההמתנה, בשיעור של 75% לפחות הכושר לעסוק בעיסוק שבו עסק עד אותה מחלה או תאונה או בכל עיסוק סביר אחר, התואם את נסיונו, השכלתו והכשרתו לפני קרות מקרה הביטוח (להלן: "עיסוק סביר). להלן: "אובדן מוחלט של כושר העבודה"

 • לענין זה: "לפני קרות מקרה הביטוח" – תקופה שלא תעלה על שלוש שנים לפני קרות מקרה הביטוח, ואם שינה המבוטח את עיסוקו עקב המחלה או התאונה שגרמו למקרה הביטוח – תקופה של שלוש שנים לפני קרות המחלה או התאונה כאמור

 • רבות כבר נכתב על ההבדלים בין שני הכיסויים. בעוד שהכיסוי בקרן הפנסיה נחשב "לכיסוי נחות" שבוחן רק את יכולתו של העובד לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או נסיונו. הכיסוי בביטוח המנהלים יבחן גם את עיסוקו של המובטח ערב קרות מקרה הביטוח

 • בחלק מהמקצועות ניתן אף לרכוש במסגרת ביטוח המנהלים הגדרה ספציפית, הגדרה עיסוקית. מבוטח שרכש הגדרה עיסוקית יבדק עיסוקו ב- 12 החודשים שקדמו למקרה הביטוחי

איזה סוג של אובדן כושר עבודה אתם צריכים?

הן קרן הפנסיה והן ביטוח המנהלים מציעים לחוסך כיסוי לאבדן כושר עבודה. אך סוג הכיסוי בשני המוצרים שונה. בקרן הפנסיה אובדן כושר עבודה יבחן בהתאם להשכלתו, הכשרתו או נסיונו של החוסך ואילו בביטוח המנהלים ניתן לרכוש אבדן כושר עבודה עיסוקי, באבדן כושר עבודה עיסוקי בוחנים את העיסוק שבו עסקת ב- 12 החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי. חשוב לדעת כי גם חוסכים המבוטחים בקרן הפנסיה המעוניינים בהגדרה עיסיקות יכולים לרכוש מטריה ביטוחית וכך במקרה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה בטענה שאתם יכולים לעבוד בעבודה אחרת, תהיו זכאים לקבל תשלום מהמטריה הביטוחית. 

מועד תחילת הכיסוי

 

הן בקרן הפנסיה והן בפוליסת הביטוח מועד תחילת הביטוח הוא מועד ההצטרפות לתכנית, אך בקרן הפנסיה קיים סייג. בקרן הפנסיה קיימת תקופת אכשרה - תקופה שבה אינך מבוטח על מחלות שקדמו למועד הצטרפותך לתכנית. תקופת האכשרה בקרן הפנסיה היא 60 חודשים, במקרה של הגדלת הכיסוי הביטוחי בקרן או הגדלת השכר תהיה תקופת אכשרה נוספת על גידול השכר. במהלך תקופת האכשרה, משלם העובד על כיסוי ביטוחי, הוא יהיה מבוטח לכל דבר למעט אירועים שקדמו להצטרפותו לתכנית.

בביטוח המנהלים במועד הצטרפות לתכנית ממלאים הצהרת בריאות, מרגע שחברת הביטוח הסכימה לקבל אותך אתה מבוטח לכל דבר ועניין.

הרחבות ותוספות נוספות

ביטוח אבדן כושר עבודה נועד  להוות תחליף להכנסת העבודה של העובד במקרה של תאונה או מחלה, חלקית או מלאה, העולה על 91 ימים. בנוסף תכלול תכנית הביטוח הבסיסית גם שחרור מפרמיות, המשך תשלום הפקדות לתכנית החיסכון הפנסיוני.

הכיסוי הביטוחי הקיים בקרן הפנסיה או בחברת הביטוח יכול לכלול תוספות שונות, בהם הגדלת הקצבה החודשית בכל שנה מעבר למדד, תשלום מהיום הראשון וכד'

בביטוח מנהלים קיימות מספר תוספות מרכזיות אותן כדאי לשקול להוסיף לתכנית הבסיסית:

 • הגדרת עיסוק ספיציפי – הגדרה ניתנת לרכישה בהתאם לטבלת עיסוקים המשתנה בין החברות. הגדרת העיסוק  משפרת את הגדרת העיסוק הנבחן במועד קרות האירוע. במקום 3 שנים רק ל- 12 חודשים

 • הגדלת גג חתם ל- 20% או 25% – בביטוח מנהלים נדרש למלא הצהרת בריאות בכל עליית שכר העולה מעבר ל- 15%. במידה והשכר שלך נוהג לגדול מעבר לכך ניתן להגדיל את הצורך בחיתום לעליות שכר מעל 20% או 25%

 • ביטול קיזוז מול גורמים אחרים – חברת הביטוח תקזז את הקצבה אותה אתה עשוי לקבל מגורמים נוספים, בהם ביטוח לאומי. רכישת הרחבת ביטול קיזוז תאפשר לך להתנהל בתביעה מול חברת הביטוח בלבד

 

דגשים לביטוח אובדן כושר עבודה

 • ביטוח אובדן כושר עבודה מספק כיסוי למצבים בהם אדם אינו יכול לעבוד לפרנסתו כתוצאה ממחלה, או תאונה. הביטוח מכסה אובדן כושר עבודה לתקופות ממושכות ומספק ללקוח הכנסה חודשית (קצבה) במשך התקופה, בשיעור של עד 75% ממשכורתו הממוצעת ב-12 החודשים שקדמו לאירוע

 • תשלום הפיצוי החודשי מתחיל לאחר תקופת המתנה המוגדרת בפוליסה ונמשך עד סיום תקופת אי הכושר וחזרה ליכולת עבודה, או עד תום תקופת הכיסוי המוגדרת בפוליסה, לרוב עד גיל הפרישה, מועד בו מתחיל המבוטח לקבל קצבה במסגרת החיסכון הפנסיוני

 • ניתן לרכוש, תמורת תשלום נוסף, כיסוי למצב של אובדן כושר עבודה חלקי, משמע פיצוי גם באובדן כושר עבודה שאינו מלא. בעת הרכישה, מומלץ לבדוק את אופן חישוב הזכאות במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי

 • ניתן לרכוש, בתוספת תשלום, פיצוי רטרואקטיבי עבור חלק מתקופת ההמתנה, באמצעות רכישת הרחבה לביטוח אובדן כושר עבודה הנקראת "סף פיצוי" או "פרנצ'יזה".

 • הביטוח לאובדן כושר עבודה מהווה רכיב חשוב במסגרת תוכניות הביטוח והחיסכון הפנסיוני. ניתן לרכוש ביטוח לאובדן כושר עבודה גם במסגרת  פוליסה נפרדת. מומלץ לבדוק את היקף הכיסוי לאובדן כושר עבודה, כדי למנוע כפל ביטוח ותשלום יתר

 • במקרה של אובדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מתאונת עבודה, רשאית קרן הפנסיה או חברת הביטוח, לקזז מן הפיצוי החודשי את התשלום המבוצע ע"י המוסד לביטוח לאומי

טפסי תביעה לשימושכם

ביטוח אובדן כושר עבודה

bottom of page