ביטוח חיים מעניק פיצוי כספי למשפחת המבוטח במקרה, חלילה, של פטירה כאשר הפיצוי מבטיח למשפחה יכולת קיום לטווח ארוך. סכום הביטוח נקבע ע"י המבוטח בעת רכישת הפוליסה.

 

דגשים לביטוח חיים

  • סכום הביטוח מוגדר מראש ע"י מבוטח והוא משולם למוטבים שבחר המבוטח כפיצוי חד פעמי, או כסכום חודשי קבוע לתקופה קצובה, לאחר מות המבוטח.

  • גובה הפיצוי המוגדר בפוליסה, ניתן לשינוי בהתאם לצרכיו המשתנים של הלקוח והצורך הביטוחי הנגזר מכך.

  • פוליסת ביטוח חיים בתוקף, כל עוד בעל הפוליסה משלם את הפרמיה או עד תום תוקף הפוליסה.

  • פוליסת ביטוח חיים יכולה לכלול גם כיסוי לאובדן כושר עבודה.

טפסי תביעה לשימושכם

ביטוח חיים