top of page

ביטוח חיים מעניק פיצוי כספי למשפחת המבוטח במקרה, חלילה, של פטירה כאשר הפיצוי מבטיח למשפחה יכולת קיום לטווח ארוך. סכום הביטוח נקבע ע"י המבוטח בעת רכישת הפוליסה.

 

דגשים לביטוח חיים

  • סכום הביטוח מוגדר מראש ע"י מבוטח והוא משולם למוטבים שבחר המבוטח כפיצוי חד פעמי, או כסכום חודשי קבוע לתקופה קצובה, לאחר מות המבוטח.

  • גובה הפיצוי המוגדר בפוליסה, ניתן לשינוי בהתאם לצרכיו המשתנים של הלקוח והצורך הביטוחי הנגזר מכך.

  • פוליסת ביטוח חיים בתוקף, כל עוד בעל הפוליסה משלם את הפרמיה או עד תום תוקף הפוליסה.

  • פוליסת ביטוח חיים יכולה לכלול גם כיסוי לאובדן כושר עבודה.

טפסי תביעה לשימושכם

ביטוח חיים

bottom of page