top of page

דיני המס במדינת ישראל מעניקים שורה של הטבות מס לעובדים שכירים ועצמאיים - אך בניגוד לעצמאיים, המחויבים בהגשת דו"חות ולרוב מיוצגים במס הכנסה ע"י רו"ח או יועצי מס, מרבית העובדים השכירים אינם מחויבים בהגשת דו"חות, והתחשבנות המס שלהם נערכת על ידי  המעסיק.


השאלה המתבקשת היא: כיצד ייתכן שלמרבית העובדים השכירים במשק מגיע החזר מס מרשות המסים?  

התשובה לשאלה זו מגוונת ותלויה בכמה גורמים:

  • שיטת המיסוי המורכבת, לצד אין-ספור תקנות וסעיפים שתוקנו במהלך השנים, יוצרת עיוותים בלתי נמנעים בחישוב המס

  • את חלק מהטבות המס ניתן לקבל באמצעות המעסיק לאחר מילוי כרטיס עובד (טופס 101), אך ישנן הטבות מס שמקורן במאפיינים אישיים - כגון מצב בריאותי, מצב משפחתי, מרכיב ביטוחי ופנסיוני של המשפחה ועוד. לרוב המעסיק אינו מודע להטבות אלה, ולכן הן לא נלקחות בחשבון בעת  חישוב חבות המס. החזר מס בגין זיכויים והטבות אלה ניתן לקבל רק באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה

  • שוק העבודה בימינו הוא דינמי. מחד גיסא לא מעט עובדים שכירים מחליפים מקום עבודה כל שנתיים-שלוש, ומאידך גיסא יש כאלה המועסקים במספר מקומות עבודה בו זמנית. המעסיק מנכה מס במקור בהנחה שהעובד יעבוד אצלו במשך כל חודשי השנה - וכאשר מחליפים מקומות עבודה, נוצרים לעתים קרובות פערים בין המס ששולם בפועל לבין המס שהיה צריך לשלם. כמו כן יש מקרים שבהם המחשב של מס הכנסה אינו עורך את חישוב המס המיטבי במעמד עריכת תיאום המס

תשלומי המס העודפים של העובד השכיר יכולים להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים. במסגרת החוק ניתן לבקש החזר רטרואקטיבי עבור 6 שנים האחרונות - וחשוב לדעת כי אי-הגשת דו"חות בזמן עלולה למנוע קבלת החזר מס מרשות המסים. להבדיל ממדינות אחרות לא קיים בישראל מנגנון אוטומטי הבודק אם עובד שכיר קיבל את מלוא ההטבות והזיכויים המגיעים לו, ורשות המסים אינה עורכת חישובים במטרה להחזיר את עודפי המס ששולמו.

הגשת דו"חות שנתיים לצורך קבלת החזר מס מקסימלי כרוכה בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים הנלווים וכן נספחים או מכתבים מיוחדים שיש לערוך ולהגיש. כמו כן ישנם מקרים שבהם נדרש לצרף מכתב המפרט את אופן חישוב המס, והיעדרו של מכתב זה יוביל לקבלת החזר מס חלקי בלבד. 

הגשת דו"חות למס הכנסה באמצעות מומחים בעלי ניסיון והיכרות מעמיקה עם גופי המיסוי, הנתמכים בתוכנות חישוב ותכנון ייעודיות, חוסכת זמן רב, מונעת התמודדות עם הבירוקרטיה, מצמצמת את הסיכון ליצירת חוב מיותר למס הכנסה ומבטיחה קבלת החזר מס מקסימלי.

מרבית העובדים השכירים מניחים בשוגג שאם לעמית שלהם בעבודה, לבן משפחה או לשכן לא מגיע החזר מס, או שאחד מאלה הגיש דו"חות ונדרש לשלם חוב למס הכנסה, אזי גם להם לא מגיע.
חלקם חוששים לפנות לרשויות המס או חוששים מסחבת ביורוקרטית שתגבה מהם אנרגיות וזמן רב – וחשוב לדעת שלחששות אלה אין כל בסיס כאשר הבקשה להחזר מס מוגשת על ידי מומחה בתחום המיסוי ובכפוף לדרישות ולנהלים של מס הכנסה.

לבדיקה ראשונית חינם לזכאות להחזר מס  פנו אלינו היום. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם חברת ייעוץ מס מובילה בתחום בישראל.

החזרי מס

bottom of page