top of page

קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון לטווח בינוני, המאפשרת לשכירים ולעצמאיים לצבור חיסכון הוני לכל מטרה. יתרונה הגדול בכך שלאחר 6 שנות וותק, הכספים שנצברו בה (של המעסיק והעובד) הינם פטורים ממס ונזילים למשיכה.  רבים אינם יודעים זאת, אך הפטור ממס הניתן לאחר 6 שנות וותק, נשמר גם אם לא מבוצעת משיכה מהקרן. הכספים בה ממשיכים לצבור תשואה ונשארים פטורים ממס (פרט למס על הרווחים) עד המשיכה' לכן ניתן להשתמש בקרן השתלמות גם כתוכנית חסכון לגיל פרישה, במידה ולא יימשכו ממנה כספים במהלך השנים.

מה כוללת התוכנית?

  • חיסכון - הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. חלק מהתשלום החודשי מופקד ע"י העובד וחלק מופקד ע"י המעסיק

  • הטבות מס - קיימת זכאות לניכוי במס על הפקדות מעסיקים ועל חלק מהפקדת עצמאים

  • דמי ניהול - משולמים לחברה המנהלת בשיעור של עד 2% לשנה מהצבירה

  • כספי החיסכון ניתנים למשיכה פטורים ממס על ידי העמית בתום 6 שנות וותק בקרן. חוסכים שהגיעו לגיל הפרישה, יכולים למשוך את החיסכון בתום 3 שנות וותק.

כמה נצבר בחיסכון?

החיסכון שנצבר לזכות העמית, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר ממנו מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לקופה, בתשואת הקרן וברווחים על כספי החיסכון, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות כספים, אם בוצעו.

 

כמה מפקידים לקרן השתלמות?

בתוכניות לשכירים: עד 2.5% מהשכר החודשי ברוטו ע"י העובד ועד 7.5% ע"י המעסיק. הפקדות העובד חייבות להיות לפחות 1/3 מהפקדות המעסיק. הפקדות המעסיק הפטורות ממס בידי העובד, במגבלת תקרה.
בתוכניות לעצמאיים: עד 7% מההכנסה החודשית, במגבלת תקרת "הפקדה מוטבת", לעניין הטבות המס.

 

יתרונות קרן השתלמות

  • חיסכון הוני לטווח בינוני

  • ההפקדות לחיסכון והרווחים פטורים ממס, עד תקרה הקבועה בתקנות

  • מגוון אפיקי השקעה לבחירת העמית

קרן השתלמות

bottom of page