top of page

קופת גמל היא תוכנית לחיסכון ארוך טווח המבוססת על חיסכון בלבד ללא מרכיב ביטוח. זאת לעומת אפיקי חיסכון פנסיוני אחרים כגון: ביטוח מנהלים וקרן פנסיה הכוללים ביטוח חיים (ריסק) וביטוח אובדן כושר עבודה.

מה כוללת התוכנית?

  • חיסכון פנסיוני - הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. חלק מהתשלום החודשי מופקד ע"י העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד ע"י המעסיק לתגמולים ולפיצויים

  • הפקדה של עמית עצמאי לקופה, משולמת כולה ע"י העמית העצמאי

  • הטבות מס - זיכוי וניכוי מס על הפקדות שכירים ועצמאיים

  •  דמי ניהול - החברה המנהלת גובה דמי ניהול מההפקדה החודשית ומהצבירה

  • מאחר וקופות הגמל אינן מעניקות קצבה בפרישה, יהיה על העמית לנייד בגיל הפרישה את הכספים לקופת ביטוח 'משלמת', ממנה יקבל קצבה חודשית לאחר פרישתו. אפשרות אחרת היא להוון את הקצבה (כלומר, לקבל סכום חד פעמי), זאת עפ"י תקנות המס ובהתאם להעדפותיו.

כמה נצבר בחיסכון הפנסיוני?

החיסכון שנצבר לזכות העמית עד פרישתו לגמלאות, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר ממנו מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לקופה, בתשואת הקופה וברווחים על כספי החיסכון, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות כספי פיצויים, אותם מושכים לעיתים עובדים שכירים, במעבר בין מעסיקים.

 

כמה מפקידים לקופת גמל?

בקופת גמל לשכירים: על חשבון העובד - עד 7% מהשכר החודשי ברוטו. על חשבון המעסיק - עד 7.5% לתגמולים וכן עד 8.33%  לפיצויים. הפקדת המעסיק למרכיב התגמולים, הפטורים ממס בידי העובד, מוגבלת בתקרת שכר בגובה 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק. אין מגבלה על הפקדת המעסיק למרכיב פיצויי פיטורים. 
בקופה לעצמאים: עד 16% מההכנסה המזכה, מוגבל בתקרה לעניין הטבות המס.

 

יתרונות קופת גמל

  • חיסכון טהור ללא רכיבי ועלויות ביטוח

  • מגוון אפיקי השקעה לבחירת העמית

חסרונות קופת גמל

  • לא ניתן לרכוש רכיב ביטוחי

  • מחייב בגיל פרישה ביצוע ניוד למוצר פנסיוני אחר על מנת לקבל קצבה חודשית

קופת גמל

bottom of page