top of page

מטריה ביטוחית לקרן הפנסיה : הביטוח המשלים של קרנות הפנסיה. הרחבת הגדרת העיסוק לעיסוק ספציפי תעשה באמצעות רכישה של מטריה ביטוחית.


אחד היתרונות של ביטוח המנהלים על פני קרן הפנסיה הוא בהגדרה העיסוקית שניתן להוסיף לאבדן כושר עבודה. כעת ניתן להציע גם לחוסכים בקרן הפנסיה לרכוש הרחבה איכותית של הכיסוי לאובדן כושר עבודה הקיים בקרן. משרד האוצר מפרט את ההרחבות אותן ניתן להציע לחוסכים אלו.  

במסגרת המטריה הביטוחית ניתן להציע שלוש הרחבות ביטוחיות

  • הגדרת עיסוק ספיציפיבאפשרות החוסך לרכוש הרחבה בהתאם לעיסוק הספציפי שלו ב – 12 החודשים שקדמו לאירוע הביטוחי. במידה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה בטענה הנוגעת להגדרת העיסוק של החוסך, לא תשלול חברת ביטוח את זכאותו של המבוטח שרכש הרחבה זו.

  • ביטול תקופת אכשרה - בקרן הפנסיה קיימת תקופת אכשרה. תקופה שבה החוסך אינו מבוטח על מחלות שקדמו למועד הצטרפותו לתכנית. תקופת האכשרה בקרן הפנסיה היא 60 חודשים, במקרה של הגדלת הכיסוי הביטוחי בקרן או הגדלת השכר תהייה תקופת אכשרה נוספת על גידול השכר. במהלך תקופת האכשרה, משלם העובד על כיסוי ביטוחי, הוא יהיה מבוטח לכל דבר למעט אירועים שקדמו להצטרפותו לתכנית.המטריה הביטוחים מאפשרת לחוסך לרכוש הרחבה איכותית שתיכנס לתוקף במידה וקרן הפנסיה תדחה את התביעה בשל היותו של החוסך בתקופת אכשרה כהגדרתה בתקנון קרן הפנסיה.

  • ביטול קיזוז מול גורם אחר - בקרן הפנסיה קיימים חמישה מקרים בהם מתבצע קיזוז מול גורמים ממשלתיים, באפשרות החוסך לרכוש הרחבה לביטול קיזוז זה כך שבמקרה האירוע הביטוחי תשלם הפוליסה קצבה מלאה.

למי כדאי לרכוש מטריה ביטוחית?

עובדים שחוששים שהתביעה שלהם בקרן הפנסיה תידחה בשל הגדרה עיסוקית או בשל תקופת האכשרה יכולים לרכוש את החלקים הספציפים במטריה הביטוחית.

חשוב לזכור כי את ההגדרה העיסוקית ניתן לרכוש לרשימת מקצועות סגורה ולא כל המקצועות יכולים לרכוש הגדרה עיסוקית. רשימת המקצועות משתנה מחברה לחברה.

בין המקצועות שיכולים לרכוש הגדרה עיסוקית:

Screen Shot 2020-08-02 at 9.59.59.png
Decorated Umbrellas

מטריה ביטוחית

Screen Shot 2020-08-02 at 9.38.45.png
bottom of page