top of page

בישראל כל אזרח נהנה משירותי ביטוח בריאות ממלכתי, הניתנים באמצעות קופות החולים. כל אחד מבוטח במסגרת סל הבריאות הממלכתי, המקיף את עיקר המחלות, התרופות והנושאים הרפואיים השוטפים. התשלום עבור ביטוח הבריאות הממלכתי מתבצע באמצעות  המוסד לביטוח לאומי, כחלק מתלוש  השכר, בדומה לתשלום למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי. סל הבריאות הממלכתי מעניק כיסויים ושירותים רבים, אולם הללו אינם מספקים את כל הדרוש לאדם החולה. לשם כך נוצרו ביטוחי בריאות פרטיים בחברות הביטוח. 

אילו כיסויים ניתן לרכוש בפוליסת ביטוח בריאות פרטית?

 • כיסוי לתרופות והשתלות.

 • כיסוי להוצאות ניתוח פרטי בארץ או בחו"ל.

 • כיסוי לטיפולים חדשניים הבאים להחליף ניתוח.

 • כיסוי לניתוחים שאינם מכוסים על ידי השב"ן (שירותי בריאות נוספים) של קופות החולים.

 • חוות דעת לפני ואחרי ניתוח עם הרופא המנתח.

 • רפואה אמבולטורית - התייעצות עם רופא מומחה ובדיקות אבחנתיות.

 • רפואה משלימה.

 • קבלת החזר כספי עבור השגחה, שיקום והחלמה לאחר ניתוח קשה.

מדוע אנו צריכים ביטוח בריאות פרטי?

 

ביטוח בריאות תופס מקום חשוב בתקציב ההוצאות החודשי של משפחות בישראל ובעולם כולו. תפקידו של ביטוח הבריאות הפרטי לספק מטריית הגנה למקרים רפואיים קשים ומורכבים, המחייבים תרופות וטיפולים יקרים. פוליסות הביטוח המכסות מקרים אלה, נוצרו בעקבות התפתחות מדע הרפואה והיכולת לתת מענה רפואי לבעיות ומחלות, שבעבר לא ניתן היה להתמודד איתן. להלן מספר כיסויים עיקריים שבאפשרות המבוטח לרכוש באופן פרטי:

 

כיסוי לתרופות מצילות ומאריכות חיים, שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי

 • תרופה שאינה בסל הבריאות הממלכתי, אך נמצאת ברשימת התרופות המאושרות בארץ ו/או בעולם, לפי תנאי הפוליסה הנרכשת.

 • תרופת OFF LABEL  - תרופה שאינה בסל, אושרה ע"י הרשויות במדינות מוכרות, אך להתוויה שונה מהנדרש ללקוח, ובתנאי שעומדת בקריטריונים שונים וזאת לפי תנאי הפוליסה הנרכשת.

 • תרופות יתום בהתאם לתנאי הפוליסה הנרכשת.

השתלת איברים

 

במקרה של צורך לעבור השתלה, המבוטח זכאי למימון הוצאות ההשתלה לרבות שכר מנתח וחדר ניתוח, הוצאות אשפוז, הוצאות הטסה לחו"ל למבוטח ולמלווה לשם ביצוע ההשתלה, הוצאות שהייה של המבוטח ומלווה אחד במרכז הרפואי בו מתבצעת השתלה וכד' והכל בכפוף לתנאי הפוליסה.

 

טיפולים מיוחדים בחו"ל

הכיסוי מקנה למבוטח מימון עבור טיפולים מיוחדים בחו"ל וזאת בהתאם לתנאי הפוליסה.

תמורה משווקת ביטוחי בריאות המכסים מגוון מצבים רפואיים. התוכניות מותאמות לצרכים ולדרישות של כל לקוח תוך התייחסות לתוכניות הבריאות של הלקוח ולכיסוי הקיים בביטוח הבריאות הממלכתי ובשב"ן.

טפסי תביעה לשימושכם

ביטוח בריאות

bottom of page