top of page

פוליסת ביטוח מנהלים היא תכנית פנסיונית, המתנהלת בחברת ביטוח ויכולה לכלול בנוסף לחיסכון פנסיוני לגיל פרישה, ביטוח חיים למקרה פטירה (ריסק) וכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה.

מי יכול להיות מבוטח בביטוח מנהלים?

כל שכיר יכול לרכוש פוליסת ביטוח מנהלים. לעצמאי הרוכש ביטוח פנסיוני בחברת ביטוח, תופק פוליסת "תגמולים לעצמאים".

 

מה כוללות פוליסות "ביטוח מנהלים" ופוליסת "תגמולים לעצמאים"?

 • חיסכון פנסיוני - הפקדות בשיעור מסוים מהמשכורת החודשית. בפוליסת ביטוח מנהלים חלק מהתשלום החודשי לביטוח ולחיסכון מופקד ע"י העובד, למרכיב התגמולים, וחלק מופקד ע"י המעסיק לתגמולים ולפיצויים. בפוליסת "תגמולים לעצמאים" ההפקדה כולה משולמת ע"י המבוטח העצמאי.
  החיסכון שיצטבר בפוליסה ישולם למבוטח השכיר או העצמאי, כקצבה חודשית לאחר פרישתו.

 • ביטוח חיים (אופציונאלי) - כיסוי למקרה פטירה של המבוטח.

 • ביטוח אובדן כושר עבודה (אופציונאלי) - כיסוי למקרה של אובדן כושר העבודה, כתוצאה מתאונה או ממחלה.

 • הטבות מס - בתוכנית ביטוח מנהלים קיימת זכאות לזיכוי וניכוי במס על הפקדות שכירים ועצמאים.

 • דמי ניהול - חברת הביטוח גובה דמי ניהול מההפקדה החודשית ומהצבירה השנתית.

כמה נצבר בחיסכון הפנסיוני?

החיסכון שנצבר לזכות המבוטח עד פרישתו לגמלאות, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר ממנו מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לפוליסה, בתשואה וברווחים על כספי החיסכון, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות של כספי פיצויים, אותם מושכים לעיתים עובדים שכירים, במעבר בין מעסיקים.

 

כמה מפקידים לפוליסת "ביטוח מנהלים" ולפוליסת "תגמולים לעצמאים"?

בפוליסת ביטוח מנהלים לשכירים: על חשבון העובד - עד 7% מהשכר החודשי ברוטו. על חשבון המעסיק - עד 7.5% לתגמולים כולל אובדן כושר עבודה וכן עד 8.33% לפיצויים. הפקדת המעסיק למרכיב התגמולים ואובדן כושר עבודה (עד 7.5%), הפטורים ממס בידי העובד, מוגבלת בתקרת שכר בגובה 2.5 פעמים השכר הממוצע במשק. אין מגבלה על הפקדת המעסיק למרכיב פיצויי פיטורים.


בפוליסת "תגמולים לעצמאים": עד 16% מההכנסה המזכה, מוגבל בתקרה, לעניין הטבת המס.
המבוטח יכול לקבוע איזה חלק מההפקדות יופנה לחיסכון, לביטוח חיים ולביטוח אובדן כושר עבודה וניתן לשנות את החלוקה מעת לעת בהתאם לשינויים בצרכיו ולאבני דרך בחייו.

 

יתרונות ביטוח מנהלים

 • חוזה (פוליסה) בין המבוטח לחברת ביטוח.

 • גמישות מירבית בבחירת סכומי ביטוח למקרה פטירה ולאובדן כושר עבודה, בהתאמה לצרכי המבוטח.

 • גמישות בבחירת אפיקי השקעה.

 • גמישות בבחירת מוטבים.

ביטוח מנהלים

bottom of page