top of page

מילון מונחים

א

אירוע תאונתי

אירוע בלתי מתוכנן ובלתי צפוי אשר גרם לחבלה גופנית כגון: נפילה, שריפה וכו'.  

 

ב

בדיקה רפואית

כחלק מקבלתו של המבוטח לתוכנית הביטוח יכולה חברת הביטוח לדרוש מן המבוטח לעמוד בבדיקות רפואיות. מטרתן לבחון את מצבו הרפואי של המבוטח ערב עריכת הביטוח על מנת להעריך את חשיפת חברת הביטוח לסיכונים.
 

ביטוח

ביטוח הוא הסכם בין מבטח למבוטח לפיו מתחייב המבטח (חברת הביטוח המבטחת) לשלם תגמולי ביטוח למוטב בקרות מקרה הביטוח. במקביל מתחייב המבוטח לשלם למבטח דמי ביטוח (פרמיה) במועדים שסוכמו בגובה שנקבע ביניהם. מטרת הביטוח היא לספק הגנה למבוטח מפני היבטים כספיים של אי וודאות, סיכון לרכוש אישי, לחיים או סיכון של תביעת צד שלישי. 
 

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא כיסוי ביטוחי אשר נועד להגן על אדם במקרה של פגיעה בכושרו לעבוד באופן זמני או לצמיתות, כתוצאה מתאונה או מחלה. מבוטח אשר הוגדר במצב של אובדן כושר עבודה, יקבל תשלום חודשי מחברת הביטוח שלרוב לא יעלה על 75% משכרו הממוצע בשנה הקודמת לאירוע הנכות. התשלום החודשי משולם מתום תקופת המתנה שנקבעה עד גיל פרישה, תום תוקף הכיסוי או עד תום הנכות, המוקדם מבין השלושה. הקצבה המשולמת נועדה לפצות על אובדן ההשתכרות ולשמור על רמת החיים הכלכלית של האדם בתקופת הנכות. 
 

ביטוח אנשי מפתח

איש מפתח מוגדר כעובד מרכזי בחברה שמותו או איבוד כושרו לעבוד לצמיתות יגרמו נזק כלכלי קשה לחברה. על מנת להבטיח את יציבותן הכלכלית, רשאיות חברות עסקיות לרכוש ביטוח לפיו ישולם סכום כסף לחברה במקרה מותו של איש המפתח. סכום הביטוח לרוב מחושב בהתאם לשוויו של איש המפתח בחברה. לרוב הוצאה זו מוכרת למעסיק. 
 

ביטוח בריאות

ביטוח שנועד להגן על אדם אשר בעקבות מחלה או תאונה צריך לעבור טיפולים רפואיים יקרים כגון ניתוח, השתלת איברים, או תרופות שלא בסל הבריאות ואין לו אפשרות לממן אותם באופן עצמאי. בביטוח מסוג זה, בחלק מהמקרים התשלום ישולם כהחזר הוצאות למבוטח ובחלק ישולם באופן ישיר לספקי הטיפול הרפואי. 
 

ביטוח חיים

ביטוח שנועד להגן כלכלית על משפחה במקרה מותו של אחד מהמפרנסים העיקריים ואובדן הכנסתו. ביטוח החיים משולם בחלק מהתוכניות כסכום חד פעמי ובחלק כקצבה חודשית, כמו כן, בחלק מהתוכניות הסכום ישולם למוטבים שנקבעו מראש, ובחלק לשארים על פי הגדרות הקופה המבטחת. ביטוח חיים נקרא גם ריסק, ביטוח למקרה מוות, או ביטוח למקרה פטירה. 
 

ביטוח מוות מתאונה

כיסוי ביטוחי הניתן לרכישה רק כביטוח נוסף לביטוח חיים. בכיסוי זה, ישולם סכום ביטוח נוסף במקרה מותו המוקדם של המבוטח עקב "אירוע תאונתי". סכום הביטוח ישולם למוטבי המבוטח כסכום חד פעמי. 
 

ביטוח מנהלים

מוצר חסכון פנסיוני המשווק על ידי חברות הביטוח ומיועד לעובדים שכירים. המוצר משלב חסכון לגיל פרישה, הגנה לעובד במקרה אובדן כושר עבודה והגנה למשפחת העובד במקרה פטירה. מוצר זה מוכר כקופת גמל ובגין ההפקדות נהנים העובד והמעביד מהטבות מס. 
 

ביטוח מסולק

כיסוי ביטוחי אשר ממשיך להיות בתוקף מבלי שבעל הפוליסה נדרש לשלם תשלומים נוספים עבורו. סכום הביטוח המסולק נקבע לפי סכומי הכיסוי המקוריים בתוכנית, לפי אורך התקופה שהתוכנית שולמה עד הקפאתה ולעיתים אף קשורה בצבירת החיסכון בתוכנית.

 

ביטוח מעורב

מוצר פנסיוני ששווק בעבר על ידי חברות הביטוח וכלל חסכון לגיל פרישה והגנה למקרה פטירה. ייחוד המוצר היה בכך שהבטיח תמורת תשלומים קבועים סכום זהה למקרה פטירה ולגיל פרישה, והיה משולם למבוטח או למוטביו בעת אחד האירועים, המוקדם מביניהם. 

 

ביטוח משכנתא

בעת לקיחת הלוואת משכנתא, יש חובה לרכוש במקביל כיסוי למקרה פטירה במטרה להגן על נותן המשכנתא במקרה פטירה של משלם המשכנתא ואובדן תשלומים שלו. סכום הביטוח צריך לתאום את גובה המשכנתא וניתן לרכוש אותו באמצעות הבנקים למשכנתאות ובאמצעות חברות הביטוח. 

 

ביטוח נכות מקצועית

הרחבה לביטוח חיים. מטרת הכיסוי לפצות את המבוטח בעת קרות נכות מקצועית הנגרמת כתוצאה מ"אירוע תאונתי" או ממחלה. נכות מקצועית משמעותה שלילת הכושר לחלוטין ובאופן תמידי, לעבוד במקצוע או בעיסוק הנוכחי. סכום הביטוח ישולם למבוטח כסכום חד פעמי. 

 

ביטוח נכות מתאונה

כיסוי ביטוחי שנועד להגן על המבוטח במקרה של נכות עקב אירוע תאונתי. בעת רכישת הכיסוי נקבע סכום חד פעמי שישולם למבוטח במקרה של נכות מלאה מתאונה. אם אחוזי הנכות שנקבעו הנם חלקיים, יקבל המבוטח את החלק היחסי מסכום הביטוח המלא שנקבע. 

 

ביטוח שותפים

תוכנית ביטוח חיים אשר מבטחת את חיי השותפים בחברה. במקרה של פטירת אחד השותפים יעבור סכום הביטוח לשותפים הנותרים וישמש אותם לרכישת חלקו של הנפטר בחברה.

 

ביטוח תאונות אישיות

תכנית ביטוח המשווקת על ידי חברות ביטוח, המעניקה הגנה מקיפה למבוטח במקרה של פגיעה מאירוע תאונתי בלבד. 
התוכנית משתנה מחברת ביטוח אחת לאחרת אך לרוב כוללת כיסוי למוות מתאונה, נכות מתאונה, שברים וכוויות כתוצאה מתאונה, פיצוי לאשפוז בבית חולים כתוצאה מתאונה ופיצוי למצב סיעודי שארע כתוצאה מתאונה. 

 

בעל פוליסה

אדם או תאגיד המתקשר עם מבטח בחוזה ביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.

 

ג

גיל המבוטח

גיל המבוטח בפוליסה הנו הגיל אליו הוא הקרוב יותר. על פי הגיל נקבעות ומשתנות במהלך הזמן עלויות הכיסויים הביטוחיים בתוכנית. 

 

גיל פרישה

הגיל אשר בהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל גמלה הן מהתוכניות הפנסיוניות שלו והן מביטוח לאומי. גיל הפרישה לגברים הינו 67 וגיל הפרישה לנשים הינו 64. גיל פרישה המוקדמת הינו 60 לנשים ולגברים. 

 

גמלא

תוכניות ביטוח חיים עם מרכיב חסכון אשר במועד סיום התוכנית זכאי המבוטח לקבל גמלא חודשית, כל עוד הוא בחיים.

 

ה

הטבות מס

במטרה לעודד את החסכון הפנסיוני, מוגדרות בתקנות מס הכנסה הטבות למעסיק ולעובד. לצורך כך על המעסיק והעובד להפקיד הפקדות בשיעורים קבועים לקופת פנסיה כלשהיא המוכרת כקופת גמל, כגון ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל או קרן השתלמות. למעסיק הפקדתו מוכרת למס עד תקרות מסוימות, ולכן מקטינה את חבות המס הכוללת שלו. העובד יכול לקבל החזר ממס הכנסה או להקטין את חבות המס, תלוי בסוג ההפקדה ובסוג ההטבה. 

 

היוון

חישוב ערך נוכחי של סכום שאמור להתקבל בעתיד, תוך התחשבות ברווחי הריבית הנוצרים בפער שבין הזמנים. הסכום העתידי יכול להיות חד פעמי או סכום שיתקבל בתשלומים לאורך זמן.

 

הכנסה מזכה

כל ההכנסה החייבת של יחיד שמקורה בעבודה, לפני חישוב הניכויים. 

 

הסדר ריסק

הסדר בין מבטח למבוטח שמטרתו לאפשר למבוטח שסיים עבודתו לשמר באופן עצמאי את התוכנית הפנסיונית והכיסויים הביטוחיים פעילים עד אשר ימצא מעסיק חדש. בתקופה זו המבוטח משלם רק עבור הכיסויים הביטוחיים ואיננו מפריש כספים לטובת החיסכון פנסיוני, ובכך משמר את הזכות להמשיך את התוכנית אצל המעסיק הבא ובמקביל ממשיך להיות מוגן למקרה אובדן כושר עבודה ו/או מקרה פטירה. לרוב תקופת ההסדר הריסק מוגבלת בשנה ולעיתים ניתן לחדשה לשנה נוספת. 

 

הסכם / הסדר קיבוצי

הסכם הנחתם בין ארגון עובדים לבין מעביד או ארגון מעבידים ומסדיר את הזכויות והחובות במסגרת יחסי עובד מעביד. 
הסכם קיבוצי יכול לעסוק במגוון רחב של נושאים כגון תעריפי שכר, הסכמי פנסיה, דמי הבראה ועוד. 

 

הסכם מפעלי

הסכם הנחתם בין חברת ביטוח או קרן פנסיה לבין חברה המסדיר תנאים ייחודיים ומשופרים בדבר המוצר הפנסיוני לעובדי החברה. 
במקביל לרוב נחתם הסכם בין המעביד לסוכנות הביטוח המנהלת את ההסדר הפנסיוני המסדיר את הסכם השירות ביניהן. 

 

הצהרת בריאות

כאשר אדם מעוניין להצטרף לביטוח כלשהו כמו ביטוח חיים, בריאות או סיעוד, עליו לרוב למלא הצהרת בריאות המאפשרת לחברת הביטוח לקבל פרטים על מצב בריאותו, לאמוד את רמת הסיכון שהוא מהווה לחברת הביטוח, ולפיכך להחליט על התנאים בהם יתקבל או לא יתקבל לביטוח.
הצהרת הבריאות כוללת שאלות לגבי מצב רפואי קיים, מצב רפואי היסטורי, מחלות, טיפולים רפואיים ומחלות משפחתיות. בסיום ההצהרה המועמד לביטוח מתבקש לחתום על "ויתור סודיות רפואית" המאפשר לחברת הביטוח לוודא את אמיתות ההצהרה במידה ויתבע אותה בעתיד.

 

ז

זיכוי מס

החזר כספי ממס הכנסה למי ששילם מיסים בפועל והפקיד כספים לחסכון פנסיוני בקופה המוגדרת כקופת גמל. 

 

ח

חוק חוזה הביטוח

חוק חוזה הביטוח בא להסדיר את זכויות היסוד של המבוטח. החוק מבהיר את חובתה של חברת הביטוח כלפי המבוטח בגין תשלומיו. 
חוק חוזה ביטוח הנו חלק מהחוזים להם כפופה חברת הביטוח כגון: חוק החוזים תשל"א – 1970, חוק השליחות תשל"ה – 1965, חוק הפיקוח על הביטוח תשמ"א – 1981. 

 

חוק פיצויי פיטורין

הזכאות לפיצויי פיטורין נקבעת ב"חוק פיצויי פיטורין" החוק קובע כי במידה ועובד פוטר לאחר שנת עבודה אחת לפחות חובת המעסיק לשלם לו מענק חד פעמי בגובה שכר אחרון מוכפל בשנות עבודתו. החוק קובע מספר סעיפים בהם גם התפטרות מזכה בפיצויים (לדוגמא אישה שילדה ומתפטרת במטרה לטפל בילדה). 

 

חיתום

הנו חלק מתהליך הבדיקה אותו מבצעת חברת הביטוח ערב עריכת החוזה עם המבוטח. תהליך זה בא לבחון את הסיכון הגלום בעריכת ההסכם עם המבוטח וזאת באמצעות שאלונים רפואיים, בדיקות רפואיות וכו'. ב-"חוק חוזה הביטוח תשמ"א 1981" סעיפים 6-8 מתייחס המחוקק לחובת הגילוי החלה על המבוטח. המחוקק פותר את המבטח באופן חלקי או מלא במקרה והסתיר המבוטח מידע בכוונה או נתן תשובה שאינה מלאה וכנה. 

 

מ

מדד יסודי

מדד המחירים לצרכן הידוע ב- 1 בחודש של תחילת הביטוח. 

 

מוטב

האדם או מספר אנשים אשר יקבלו את סכומי הביטוח, בעת התרחשותו של מקרה ביטוח. אם לא צוינו על ידי המבוטח מוטבים בפוליסה, יועברו סכומי הביטוח ליורשיו החוקיים. 

 

מס פרוגרסיבי

הכלל קובע כי ככל שהכנסתו של יחיד עולה חובתו לתשלום מס עולה (באופן מדורג). חישוב המס המדורג הנו לפי חישובה של ההכנסה השנתית. שיטה זו של גביית מס יוצרת מעין מדרגות. 

 

מס שולי

מדרגת המס הגבוהה ביותר אותה משלם יחיד - נקבעת לפי אחוז המס הנגבה מהשקל אחרון בהכנסתו של היחיד. 

 

נ

ניכוי מס

סכום המופחת מההכנסה החייבת במס. 

 

נספח הון

נספח שנוסף על ידי חברות הביטוח לפוליסות למטרות קצבה. נספח זה "צובע" חלק או כל הכספים ככספי הון. ניתן להוסיף נספח זה בפוליסות למטרת קצבה שנפתחו החל מ1991 ועד אוגוסט 2000. 

 

נספח קצבה

נספח שנוסף על ידי חברות הביטוח לפוליסות למטרות הון. נספח זה "צובע" חלק מהכספים ככספי קצבה. ניתן היה להוסיף נספחים אלו עד 1991. לאחר תאריך זה נאסרה הוספתם על ידי מס הכנסה. היום ניתן להוסיף נספח קצבה בתוכניות מסוג "עדיף הון".

 

ס

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

סעיף זה קובע כי התשלומים החודשיים אותם מעביר המעסיק לקרן הפנסיה / ביטוח מנהלים יבואו במקום ולא על חשבון חבות תשלום הפיצויים במועד סיום עבודה. במקרה זה, המעסיק אינו נדרש להשלים פיצויים ויראו את הפיצויים שנצברו בקופה כממצים את כל זכויות העובד, גם אם הסכום נמוך מהחשבון של שכר אחרון X תקופת עבודה. 

 

ע

עדיף, תוכנית מסוג

תוכנית ביטוח המורכבת מחסכון וריסק למקרה פטירה. במקרה מות המבוטח במשך תקופת הפוליסה, ישולם סכום הביטוח שנרכש למוטבים. במקרה חיים ישולם החיסכון שנצבר בתוכנית (תלוי בסוג הפוליסה הון או קצבה) כ - ערך פדיון או כגמלא חודשית למשך כל חיי המבוטח אך לא פחות ממספר הגמלאות המובטחות בתנאי הפוליסה. 

 

ערך מסולק

סכום הביטוח המוקטן אשר המבוטח ממשיך להיות מבוטח בו כ-ריסק למקרה פטירה, כאשר הוא מפסיק לשלם את הפרמיות החודשיות. ערך זה קיים בפוליסות הכוללות מרכיב חסכון, ומחושב בהתאם לטבלת ערכי סילוק המצורפת לפוליסה. 

 

ערך פדיון

הערך הכספי אשר ישולם למבוטח בעת פדיון הפוליסה. ערך זה קיים בפוליסות הכוללות מרכיב חסכון, ומחושב בהתאם לטבלת ערכי פדיון המצורפת לפוליסה. 

 

פ

פוליסה

חוזה בין חברת הביטוח למבוטח המגדיר את הפיצוי אותו תשלם חברת הביטוח למבוטח או לצד שלישי, עקב סיכונים המוגדרים בחוזה. בחוזה זה יפורטו גם ההחרגות שבגינם לא ישולם פיצוי, או ישולם פיצוי מופחת. 

 

פוליסה מבטיחת תשואה

תוכנית ביטוח עם מרכיב חסכון אשר החלה לפני 1/1/91. בתוכניות אלו מתחייבת חברת הביטוח על תשואה מעבר למדד, ללא קשר לרווחים אותם השיגה בפועל. 

 

פוליסה משתתפת ברווחים

תוכנית ביטוח עם מרכיב חסכון. חברת הביטוח תשתתף ברווחים אשר נוצרו מהתשואה החודשית בתיק ההשקעות. השתתפותה של חברת הביטוח ברווחים מותנה בכך כי תניב תשואה מעבר למדד. 

 

פנסיה מקיפה

פנסיית מקיפה הנה התוכנית הבסיסית אותה מציעה קרן פנסיה כיום. במסגרת זו, יהיה העמית זכאי לפנסיית זקנה, לפנסיית שארים ולפנסיית נכות. 

 

פנסיית זקנה

פנסיית זקנה הנו הסכום החודשי אותו יקבל עמית בקרן פנסיה מגיל פרישה עד סוף ימי חייו. סכום זה נקבע על פי תקנון קרן הפנסיה בה העמית חבר, ונגזר מהפקדות העמית לקרן במהלך שנות חברותו. אם סכום הפנסיה הנו נמוך מפנסיית מינימום (המוגדרת בתקנות קרן הפנסיה) יקבל העמית סכום חד פעמי. 

 

פנסיית יסוד

פנסיית יסוד הנה התוכנית הבסיסית אותה הציעה קרן פנסיה בעבר. במסגרת זו, יהיה העמית זכאי לפנסיית זקנה, אך אינו זכאי לפנסיית שארים או לפנסיית נכות. אם נפטר העמית טרם הגיעו לגיל פרישה, יעברו הכספים אשר צבר בקרן לשאיריו. בעת פטירת העמית לאחר גיל הפרישה, יקבלו שאיריו אחוז מהפנסיה אותה קיבל, והכל לפי תנאי הקרן. תוכנית זו סגורה לעמיתים חדשים. 

 

פנסיית נכות

פנסיית נכות הנו הסכום החודשי אותו יקבל עמית בקרן פנסייה. סכום זה נקבע על פי תקנון קרן הפנסיה בה העמית חבר, ובדרך כלל משקף אחוז מפנסיית הזקנה הצפויה לעמית. 

 

פנסיית שארים

פנסיית שארים הנו הסכום אותו יקבלו כקצבה חודשית "שאירי" עמית בקרן פנסיה (אלמן , אלמנה, ילדים). סכום זה נקבע על פי תקנון קרן הפנסיה בה העמית חבר, ובדרך כלל משקף אחוז מפנסיית הזקנה הצפויה לעמית. 

 

פרנצ'יזה

הטבה הקיימת במוצרי אובדן כושר עבודה. בתום תקופת ההמתנה כאשר המבוטח מתחיל בקבלת הפיצוי החודשי, תשלם חברת הביטוח פיצוי רטרואקטיבי נוסף. 

 

צ

צו הרחבה

שר העבודה והרווחה מוסמך להכיל תנאי פנסיה הכוללים בהסכם קיבוצי מסוים, על מקומות עבודה נוספים שאינם חתומים על הסכם זה. לצו זה משמעות חוקית מחייבת. 

 

ק

קופה הונית

קופה המאושרת ע"י משרד האוצר כקופת גמל לפיצויים ו/או לתגמולים. בקופה זו צובר המבוטח את החיסכון לגיל פרישה כחסכון חד פעמי. 

 

קופה לקצבה

קופה המאושרת ע"י משרד האוצר כקופת גמל לקצבה. בקופה זו צובר המבוטח את החיסכון לגיל פרישה גמלא חודשית מגיל פרישה ואילך. 

 

קופת גמל

קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, תוכניות ביטוח (המאושרות כקופות גמל), קופת גמל בנקאית. קופות אלו מאושרות ע"י משרד האוצר כקופות גמל לפיצויים ו/או לתגמולים, בקופות אלו ייהנה העובד מהכרה בהפקדותיו לצורכי מס הן בעת הפקדת הכספים והן בפדיונם. הייחודיות בקופת הגמל הנה בעובדה כי צבירות הכספים מבוצעות באופן שמי ולא קולקטיבי (קופות מרכזיות) וכן התחייבות חוזית לאופן בו ישולם הגמל הן מבחינת מועד והן באופן התשלום: קצבה/הון. 

 

קופת פיצויים אישית

בקופה מסוג זה, חשבון הפיצויים מתנהל על שם העובד. תשלום הפיצויים יתבצע בנסיבות מזכות ובאישור המעביד. כספי פיצויים שלא הועברו לעובד יפדו על ידי המעסיק בניכוי מס במקור. כללי ההפקדה בקופה – יש להפקיד כספים באופן סדיר, בשיעור שווה ממשכורתו של העובד. 

 

קופת פיצויים מרכזית

קופה בה מפקיד המעביד את חבותו לפיצויים שלא באופן שמי. הקופה בבעלותו של המעביד והנ"ל רשאי להשתמש בכספים הצבורים לצורך תשלומי פיצויי פיטורין לעובדיו. המעביד מבצע (לרוב) בדיקה של עתודה/יעודה. התשואה על הכספים יוזרמו ליתרות הקופה. 

 

קצבה מוכרת

חלק מקצבה המשולמת על קופת גמל לקצבה, ומקורה בתשלומים פטורים (תשלומים ששולם בגינם מס). 

 

קרן השתלמות

קופת גמל שנועדה לתשלום דמי השתלמות לעובדים.
קרן השתלמות על פי הגדרה (פקודת מס הכנסה סעיף 3(ה)) זו הנה קופת גמל שנועדה לאפשר למעביד לחסוך סכומים המיועדים למימון השתלמויות מקצועיות לעובדיו.
שיעור תשלומי מעביד – עד 7.5% ממשכורתו הקובעת. (לעובדי הוראה – עד 8.4% ממשכורתו הקובעת).
שיעור תשלומי עובד – שליש לפחות מסכום ששילם המעביד, ולא יותר מ – 2.5% ממשכורתו.
(עובד הוראה - מחצית הסכום ששילם המעביד, ולא יותר 4.2% ממשכורתו, כקבוע בהסכמים קיבוציים החלים על עובדי הוראה).
משיכה במסלול החיסכון
משיכה לאחר 6 שנות חברות, או 6 שנים מהמשיכה האחרונה, פטורה ממס.
עמית בגיל הפרישה, רשאי למשוך לאחר 3 שנים ללא ניכוי מס.
ניתן לפדות את הכספים בתום 3 שנות חברות לצורכי השתלמות בארץ או בחו"ל מלווה באישורים הנדרשים. 

 

קרן פנסיה

התאגדות, המאפשרת על פי תקנון קבוע ומוגדר מראש לעובדים החברים בה, לשלם לעובד פנסיה בהגיעו לגיל פרישה ו/או פנסיית נכות בעת אירוע בריאותי מזכה וכן פנסיה לשארים בעת פטירה - בהתאם לתקנון הקרן ולתוכנית אליה הצטרף העמית. 

 

קרן פנסיה ותיקה

קרן פנסיה אשר תחילת החברות בה היה מוקדם מ- מרץ 1995.
מאופיינת בהבטחת תשואה גבוהה (כ- 5.5% מעבר למדד).
ישנן קרנות ותיקות ללא איזון אקטוארי אשר מאופיינות בכך כי, התמורה לה יהא זכאי העמית בגין הפקדותיו אינה בהכרח תואמת את הסיכונים וההפקדות שהקרן נשאה בגין אותו עמית. ישנן שני סוגי קרנות פנסיה ותיקות: "פנסיית יסוד", "פנסיה מקיפה".

 

קרן פנסיה חדשה

קרן פנסיה אשר תחילת החברות בה הנו מ- אפריל 1995 ואילך.
הקרן נהנית מסבסוד ממשלתי בגין השקעות הקרן באגרות חוב מיועדות. הקרן הנה קרן פנסיה מקיפה בלבד. הקרנות הנן מאוזנות אקטוארית ולקרן הזכות לבצע התאמות בלוחות האקטוארים בהתאם לשינוי בתוחלות החיים

 

ש 

שכר ממוצע במשק

השכר הממוצע במשק נקבע לפי שיטה המפורטת בחוק הביטוח הלאומי. הגמלאות המשולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי לרוב נגזרות מהשכר הממוצע במשק, וכן על פיו נקבעת תקרת ההפקדות לקרן פנסיה מקיפה. נכון לינואר 2018  השכר הממוצע במשק הינו 9,906 ש"ח. 

 

שנת מס

מתחילה ב - 1 בינואר ומסתיימת ב - 31 בדצמבר.
חשיבותה של שנת המס הנה בכך כי כל עסקה או הכנסה נמדדת ונצברת בתוך אותה שנה בלבד. למועד תשלומי הפרמיה בביטוח חיים חשיבות רבה וזאת על ידי רישומה של הפעולה בשנת המס הרצויה בכדי ש"ייהנה" היחיד מהקרות בהפקדותיו על פי חוק.

 

ת

תאונת עבודה

תאונה או מחלת מקצוע אשר נגרמו תוך כדי ועקב העבודה לרבות תאונה שנגרמה בדרך אל העבודה וממנה. 

 

תוחלת חיים

תוחלת חיים הנה אורך החיים הנותר למבוטח ברגע נתון.
תוחלת זו נקבעת על ידי אקטואר ומספקת נתונים לחברת הביטוח בדבר הסיכון אליו היא חשופה. תוחלת החיים הנו נתון משתנה המושפע מהתפתחות הרפואה וכו'. בשאלון הרפואי אותו ממלא המבוטח ערב חתימתו על הסכם הביטוח נשאל בגין מחלות תורשתיות ומצב בריאותו הנוכחי, נתונים אלו יכולים להשפיע על "תוחלת החיים" האישית של המבוטח ולכן חברת הביטוח מבקשת לבחון את הסיכונים הכרוכים בהתקשרות עמו.

 

תוכנית פנסיונית

תוכנית פנסיונית הנה תוכנית אשר מספקת הגנה ביטוחית למבוטח במספר אירועים: פטירה, נכות, פרישה. ההפקדות למערכת הפנסיונית מחולקות בין המעביד לעובד ומוכרות לצורכי מס.
דוגמא לתוכניות פנסיוניות – ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה.

 

תקרת קצבה מזכה

מוגדרת בסעיף 9א(א) לפקודת מס הכנסה.
חלק מקצבה או סך כל הקצבאות אשר מקבל יחיד ושאינו עולה על 8,700 ₪ נכון לינואר 2018.

bottom of page