top of page

קרן פנסיה היא  מוצר פנסיוני הכולל, בנוסף לחיסכון לגיל הפרישה, גם כיסוי למקרה פטירה (פנסיית שאירים) וכיסוי למקרה נכות או אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות). הכיסויים לשאירים ולנכות מתנהלים בערבות הדדית של כל חברי הקרן (העמיתים), לעומת ביטוח מנהלים המתנהל כחוזה אישי, בו הכיסויים הביטוחיים מובטחים ע"י חברת הביטוח. ניהול הסיכונים בערבות הדדית של העמיתים, מוזיל למבוטח בקרן הפנסיה את עלויות, לצד הסיכון או הסיכוי שבתשואה הדמוגרפית.

מה כוללת קרן פנסיה?

 • שכיר - הפקדות באחוזים מהמשכורת החודשית ע"י המעביד והעובד

 • הפקדה של עצמאי לקרן הפנסיה, משולמת כולה ע"י העמית העצמאי

 • ערבות הדדית - העמיתים בקרן הפנסיה מבטחים את עצמם

 • החיסכון שיצטבר בקרן, ישולם לעמית השכיר או העצמאי, כקצבה חודשית לכל החיים, לאחר פרישתו

 • במקרה של פטירה מוקדמת של  העמית - תשולם פנסיית  שאירים לשאיריו

 • כיסוי למקרה של נכות/אובדן כושר עבודה - תשולם למבוטח פנסיית נכות

 • הטבות מס - קיימת זכאות לזיכוי וניכוי במס על הפקדות שכירים ועצמאיים

 • דמי ניהול - משולמים לחברה המנהלת את קרן הפנסיה, מההפקדה החודשית ומהצבירה השנתית

כמה נצבר בחיסכון הפנסיוני?

החיסכון שנצבר לזכות העמית בקרן הפנסיה, עד פרישתו לגמלאות, תלוי בתקופת החיסכון, בגובה השכר ממנו מפקידים תשלומים חודשיים, בשיעורי ההפקדות לקרן, בתשואה וברווחים על כספי החיסכון, במסלול הביטוח הנבחר, בשיעור דמי הניהול ובמשיכות של כספי פיצויים, אותם מושכים לעיתים עובדים שכירים, במעבר בין מעסיקים.

 

כמה מפקידים לקרן פנסיה?

בהפקדות של שכירים: על חשבון העובד - עד 7% מהשכר החודשי ברוטו. על חשבון המעסיק - עד 7.5% לתגמולים וכן עד 8.33% לפיצויים. מאחר והחיסכון בקרן הפנסיה המקיפה, נהנה מהבטחת תשואה בשיעור 4.8% לשנה, על 30% מהחיסכון, ההפקדה החודשית מוגבלת בתקרה בגובה 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק. 
הפקדת עצמאי לקרן הינה בשיעור עד 16% מההכנסה המזכה.
עמית בקרן הפנסיה רשאי לבחור ולשנות במהלך הדרך את מסלול הביטוח בהתאם למצבו המשפחתי ולצרכיו. מסלול הביטוח משפיע על שיעור הכיסוי לשאירים ולנכות, ועל החיסכון שיעמוד לרשותו בפרישה.

 

יתרונות קרן פנסיה

 • גמישות בבחירת מסלולי הביטוח, בהתאמה לצרכי הלקוח.

 • גמישות בבחירת מסלולי פנסיית זקנה בפרישה, בהתאמה למצבו האישי של הלקוח ולהעדפותיו.

 • עלויות נמוכות של כיסוי שאירים ונכות בהשוואה לביטוח מנהלים.

 • מגוון אפיקי השקעה לבחירת העמית. (בהתאם למוצע בכל קרן)

 • 30% מכספי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות, הצמודות למדד ונושאות ריבית מובטחת בשיעור 4.86% לשנה.

בקרנות הפנסיה קיימים 2 כיסויים ביטוחיים, פנסיית שארים וביטוח אובדן כושר עבודה (נכות). כדי ללמוד על הכיסויים הללו בהרחבה, לחצו כאן

מהו מקדם ההמרה לקצבה בפנסיה וכיצד הוא מחושב?

במועד היציאה לפנסיה ממירים את הסכום הצבור בקרן הפנסיה לקצבה חודשית. המרת הקצבה נעשית על ידי חלוקת הסכום הצבור בקרן במקדם המרה. ככל שמקדם ההמרה יהיה גבוה יותר, כך פנסיית הזקנה שלנו תהייה נמוכה יותר.

מקדם ההמרה בקרן הפנסיה (ובביטוחי המנהלים) מושפע משני גורמים, תוחלת החיים והריבית. במידה והריבית במשק הייתה אפס. מקדם ההמרה היה זהה למספר הקצבאות אותן נקבל במהלך הפרישה. מקדמי הפרישה בקרנות הפנסיה מתבססים על הנחת תשואה של 3.74% בשנה, להנחת תשואה זו קוראים הריבית התחשיבית, ולכן מקדם הקצבה הוא בסביבות 200 ולא 240. תוחלת החיים של גברים ונשים שונה זו מזו, ולכן קיים הבדל בין המקדמים שלהם. בנוסף, קיים הבדל בין מקדמים של בני זוג שפורשים עם בן זוג או ללא בן זוג, מכיוון ואחרי מותם איש לא יקבל עוד קצבה. מכיוון ותוחלת החיים היא אחד הפרמטרים המשפיעים על המקדם, התארכות תוחלת החיים תגדיל את מקדם הפרישה. 

שאלת מיליון הדולר- איזה חיסכון פנסיוני עדיף, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה? לחצו כאן והחליטו בעצמכם

קרן פנסיה

bottom of page