top of page

הגעתם לגיל 60? זהו מכשיר חיסכון מצוין עבורכם המגלם בתוכו יתרונות רבים כגון הטבת מס (15% מס נומינלי), דמי ניהול נמוכים יחסית, מעבר בין מסלולים ללא אירוע מס, העברה בין-דורית נוחה ופשוטה, חשיפה גלובלית רחבה, הלוואה על סמך הקופה ומכיל השקעה בנכסים לא סחירים ובכך חושף את המשקיע לשוק הנדל"ן האטרקטיבי. ניתן לפתוח קופת IRA ובכך לשלוט בניהול ההשקעות.

הטבת מס במשיכה

המס על רווחי הון עומד על 25% מהרווח הריאלי ברוב אפיקי ההשקעה. לעומת זאת, במשיכת כספים או פדיון מלא מקופת הגמל בתיקון 190, מתבצע מיסוי של 15% מהרווח הנומינלי.

מגוון אפיקי השקעה

במסגרת ההשקעות של קופת הגמל, ניתן לפזר את ההשקעה באפיקים רגילים כמו מניות, אג"ח  וגם באפיקים שאינן סחירים כמו נדל"ן, קרנות השקעה, הלוואות פרטיות ועוד. בנוסף, ניתן לעבור בים המסלולים השונים ובים החברות השונות ללא מיסוי או עלות ( באמצעות כך ניתן להינות מאפקט ריבית דה-ריבית).

כלי להורשת כספים והעברה דורית קלה ונוחה

החיסכון בקופת הגמל מאפשר לחוסכים לצרף מוטבים שיקבלו את הבעלות על הקרן במקרה של פטירה. במצב שבו החוסך נפטר עד גיל 75, רשאים מוטבי הקרן להחזיק בה, ללא מגבלת זמן, תוך שמירה על כל תנאי הקרן, לרבות פטור מלא ממס רווחי הון עבור הרווחים. במצב שבו החוסך נפטר לאחר גיל 75, רשאים המוטבים לפדות את כספי החיסכון ולשלם 15% מס רווחי הון. לחלופין, יכולים המוטבים לקבל קצבה מכספי התיק ופטור מלא ממס.

 

היתרונות בחיסכון במסגרת תיקון 190:

  • דחיית מס למועד המשיכה, הטבות מס במשיכה ומיסוי מופחת על רווחים

  • אפשרות למעבר בין אפיקי השקעה ללא הגבלה וללא יצירת אירוע מס

  • אפשרות למשיכה כקצבה פטורה ממס

  • כלי להורשת כספים

  • מגוון אפיקי השקעה, כולל השקעות לא סחירות (נדל"ן, קרנות השקעה, מימון וכו')

  • דמי ניהול אטרקטיביים וחיסכון בעלויות בגין עמלות נמוכות יחסית

אז מי רשאי לפתוח קופת גמל בסעיף 190 וליהנות מהמוצר המצויין?

 

כולם! אך מי רשאי למשוך כספים מהקופה? על החוסך  לעמוד בשני הפרמטרים הבאים:

  1. גיל 60 ומעלה

  2. קבלת קצבת פנסיה גבוהה מ- 4,849 ש"ח.

 

קופ"ג גמל בתיקון 190

bottom of page