top of page

התוכניות בדרך כלל דומות זו לזו, אולם קיימים הבדלים בהיקף ותכולת הכיסוי, תנאי הפוליסות והעלויות. מומלץ לבחון את התוכניות השונות בין הגופים על מנת להתאים את הכיסוי לצרכים האישיים, עפ"י מאפיינים שונים של סיכון בעבודה, אורח חיים, מצב פיננסי ועוד.

למה זה חשוב?

לביטוח תאונות אישיות חשיבות גבוהה. כל אדם חשוף לסיכונים רבים, וכל תקלה אשר פוגעת ביכולת להתפרנס ובהכנסה השוטפת, מעמידה בסיכון את כלל המשפחה שנאלצת להוריד את רמת החיים בעקבות הקטנת ההכנסה. הלכה למעשה, רק מעטים, אם בכלל, יכולים להרשות לעצמם לוותר על שכר חודשי ולהתמסר לריפוי ולהחלמה בלבד. ביטוח לאומי משלם קצבאות נכות לאנשים שאינם יכולים לעבוד ולהתפרנס, אך סכומים אלו אינם מספיקים לקיום בכבוד של משפחה, לכן יש  לשקול בכובד ראש רכישת פוליסה  שתעניק הגנה לסיכון זה. ברגע האמת, זו יכולה להיות המשענת הכלכלית היחידה של המשפחה. 

דגשים לביטוח תאונות אישיות

  • ביטוח תאונות אישיות מעניק פיצוי כספי חד פעמי במקרה של פגיעה כתוצאה מתאונה. תאונות יכולות לקרות בבית, במקום העבודה או במרחב הציבורי.

  • ביטוח זה מעניק הגנה למספר מצבים העלולים להיגרם כתוצאה מתאונה, כדוגמת: נכות, מוות, שברים, אשפוז וכדומה.

ביטוח תאונות אישיות

bottom of page