top of page

הורים לילדים מתחת לגיל 17? מגיע לילדים שלכם ביטוח סיעודי דרך קופות החולים בחינם (כן, בחינם עד גיל 17). ידעתם שתביעת ביטוח סיעודי קולקטיבי בקופת החולים עלולה לקבל דחייה עקב אי הפעלה/ רישום הקטין (בחינם)?  אנחנו רוצים לעשות לכם סדר כדי למנוע מכם להגיע למצב של דחיית תביעה, חס וחלילה.

עיקרי תנאי פוליסות הביטוח הסיעודי של קופות החולים:

 • ניתן להצטרף לביטוח הסיעודי של כל אחת מקופות החולים בכל גיל, בכפוף לבחינת מצב רפואי קודם (מצבו הרפואי של המבוטח בעת ההצטרפות נבדק על ידי הצהרת בריאות).

 • ניתן לעבור בין הקופות באופן חופשי, ללא חיתום ללא תקופת אכשרה וללא אובדן זכויות.

 • כל קופת חולים מגדירה את הפרמיה (הסכום החודשי שישולם לקופת החולים), כאשר ככל שהמבוטח מצטרף בגיל צעיר יותר, הוא ישלם פרמיה נמוכה יותר (עד גיל 17 הוא בחינם).

 • רכישת הביטוח הסיעודי אינה מותנית ברכישת מוצרים אחרים.

 • הביטוח יכול להתממש בשני אופנים:

  • פיצוי - מבוטח השוהה בביתו יהיה זכאי לקצבה חודשית.

  • שיפוי - מבוטח השוהה במוסד סיעודי יהיה זכאי לקצבה חודשית שמטרתה השתתפות בעלות השהייה במוסד. חשוב לדעת שסכום השיפוי שישולם למבוטח לא יעלה על שיעור של 80% מהסכום שהמבוטח שילם בפועל למוסד.

 • תקופת ההמתנה בפוליסה היא 60 ימים. המשמעות היא שתגמולי הביטוח ישולמו רק לאחר 60 ימים מהמועד שבו המבוטח הפך לסיעודי.

 • הפוליסה לא תכלול כיסוי מקרי סיעוד עקב, בין היתר, תאונות דרכים ותאונות עבודה.

 • שימו לב- החל משנת 2019, חברות הביטוח כבר לא משווקות פוליסות חדשות של ביטוח סיעודי פרטי. מי שרכש פוליסה פרטית בעבר, הפוליסה שלו תמשיך ותהיה תקפה, אך אם יבטל אותה לא יוכל לרכוש פוליסה חדשה. ניתן להמשיך ולרכוש ביטוח סיעודי קבוצתי אחיד של קופות החולים בלבד.

 

מהם התגמולים בפוליסה?

 

 • תגמולי הביטוח החודשיים משולמים למבוטח במשך 5 שנים במקרה סיעודי על פי התקנון.

 • סכום תגמולי הביטוח המשולם למבוטח תלוי בשני גורמים:

     1. במקום בו שוהה המבוטח בעת הפעלת הפוליסה - מבוטח השוהה במוסד סיעודי יקבל תגמול גבוה יותר ממבוטח השוהה בביתו.

        2.  בגיל בו הצטרף המבוטח לפוליסה - ככל שההצטרפות נעשית בגיל מבוגר יותר, כך הסכום נמוך יותר, על פי הטבלה הבאה:

 


 

חשוב מאוד לדעת

 • ניתן לצרף ילדים לביטוח הסיעודי ממועד לידתם ועד גיל 17, ללא תשלום פרמיה אך חייבים לרשום אותם. רישום לביטוח סיעודי נעשה בין היתר דרך אתר הקופה שמפנה לחברה המבטחת.

 • מבוטחים לא יהיו זכאים לכיסוי בגין אירוע ביטוחי שאירע ודווח לקופת החולים ב-3 השנים הראשונות לחייהם, זאת אומרת שעד גיל 3 לפחות לא ניתן לתבוע זכאות בביטוח סיעודי.

 • אדם שהפך סיעודי יכול לתבוע את הביטוח עד 3 שנים מהמועד בו הפך לסיעודי.

 • בעקבות הרפורמה בביטוח הסיעודי, קופות חולים החליפו את חברות הביטוח שעבדו עימן לפני כן. אם היה לכם ביטוח סיעודי בקופת החולים לפני שנת 2018, יש לשים לב מי הייתה החברה המבטחת בכל מועד, כי ייתכן שתידרשו להגיש את תביעת הביטוח לחברת הביטוח הקודמת שקופת החולים שלכם עבדה עימה.

 • אדם המבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי בקופת החולים, יכול לעבור לקופת חולים אחרת תוך שמירה על הרצף הביטוחי ומבלי שיידרש לעבור בדיקה רפואית נוספת בעת המעבר.

 • המעבר לפוליסה בקופה החדשה אינו אוטומטי: מבוטח המבקש לעבור קופה נדרש להציג אישור שהיה מבוטח בביטוח סיעודי לחברי הקופה שאותה עזב, בתוך 180 ימים מהיום שבו הקופה החדשה דרשה זאת ממנו.

 • חברת הביטוח שביטחה את המבוטח בקופה שאותה עזב, מחויבת לשלוח למבוטח מכתב בסמוך לאחר המעבר, המפרט את המידע הנדרש למעבר ברצף בין הביטוחים, ומהווה אישור כי אכן בוטח בביטוח הסיעודי הקבוצתי. בנוסף, חברת הביטוח בביטוח הסיעודי של הקופה שאליה הצטרף המבוטח, נדרשת ליידע את המבוטח על זכותו להצטרף לביטוח הסיעודי ברצף ביטוחי.

לחצו על שם הקופה שלכם כדי למלא טפסי הצטרפות מול חברת הביטוח המבטחת את ביטוח הסיעודי שלה:

Hospital Bed

ביטוח סיעוד קולקטיבי דרך קופות החולים

bottom of page