top of page

שכירים בחברה והעסקתכם הגיעה לקיצה? כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לעשות את זה נכון

סיום תקופה של יחסי עבודה מלווה בטלטלה אישית, מקצועית וכלכלית. אם פוטר עובד, אם התפטר או פרש, יש לזכותו הגנות שיעזרו לו למצות את זכויותיו במקום העבודה האחרון או להיערך לחיים שאחרי. כאן תמצאו כלים לבדיקת הזכאות שלכם וכמה כסף עומד לרשותכם.


פיצויי פיטורים


פיצויי פיטורים הינם תשלום מענק המשולם לעובד בשל סיום יחסי עובד ומעביד. תשלום המענק יכול להיות בשתי דרכים ביחד ולחוד:

1. תשלום ישירות מהמעביד. 2. תשלום מקופות פנסיוניות שונות לרבות ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופת גמל.


כספי הפיצויים חייבים בתשלום מס מעבר לסכום פטור. סכום הפיצויים הפטור ממס הינו מכפלת שנות העבודה במשכורת האחרונה אך לא יותר מהתקרה הקבועה בחוק (12,380 ₪ לכל שנת וותק נכון לשנת 2019).


לדוגמא: פיצויי הפיטורים הפטורים ממס לעובד ששכרו 5,000 ₪ לחודש, לאחר 3 שנות עבודה, יהיו 15,000 ₪. השכר הקובע לעניין תשלום פיצויי פיטורים לעובד שעבר מעבודה במשרה חלקית למשרה מלאה ולהיפך, יחושב לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו , באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו.


לדוגמא: שכר אחרון בגין משרה מלאה = 5000 ₪.

שנה 1 -עבודה בהיקף 80% משרה , חבות פיצויים בגין שנה זו - 5000 ₪ * 80% = 4000 ₪. שנה 2 -עבודה בהיקף 100% משרה , חבות פיצויים בגין שנה זו - 5000 ₪ * 100% = 5000 ₪.

סה"כ חבות פיצויים בגין כל תקופת העבודה = 4000 ₪ + 5000 ₪ = 9000 ₪.


לפני עזיבת עבודה עליכם לקבל החלטה כיצד לטפל בכספי הפיצויים שנצברו לזכותכם. ההחלטות שתקבלו לגבי ניצול פיצויי הפיטורים יקבעו האם תצליחו לשמר את ערך הכספים תוך תשלום מס מינימאלי והאם תבטיחו את עתידכם הכלכלי. קיימות מספר חלופות לטיפול בכספי הפיצויים - פירוט בהמשך. בעת עזיבת עבודה עליך לקבל החלטה איזו חלופה היא המתאימה לכם ביותר. החלופות הן:


1. תשלום מס מיידי בשיעור המס השולי: במקרה זה תשלמו בגין כל כספי הפיצויים החייבים, מס בשיעור סופי בהתאם להכנסותיך בשנת סיום העבודה.

2. פריסת מס בגין הפיצויים החייבים במס: גובה המס ייקבע ע"י פקיד שומה: פריסת מס מתבצעת במטרה להקטין את נטל המס על כספי הפיצויים ניתן לשקול לפרוס את כספי הפיצויים החייבים במס על פני (עד) 6 שנים. בגין כל 4 שנות עבודה הינכם זכאים לשנת פריסה אחת אך לא יותר מ- 6 שנים. אם סיימתם את עבודתכם החל מחודש אוקטובר של שנת המס, אזי שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת המס הבאה. גובה המס שישולם למס הכנסה כמקדמה, חושב בהתאם לצפי הכנסותיכם העתידיות במהלך שנות הפריסה. שיעור המס הסופי יחושב עפ"י הכנסותיכם מעבודה בפועל בשנים הבאות.


3. רצף זכויות לקצבה: דחיית תשלום המס למועד הפרישה ע"י ייעוד כספי הפיצויים שנצברו בקרן הפנסיה או בתכנית ביטוח מנהלים לקצבה, למטרת קבלת פנסיה חודשית בגיל פרישה. המס ינוכה מהפנסיה - רצף זכויות לקצבה. את הפיצויים הצבורים בתוכניות קצבה ניתן לייעד למטרת קבלת קצבה חודשית מגיל פרישה. חוקי המס קובעים כי כספי פיצויים שיועדו לקצבה לא יובאו בחשבון בעת עזיבת עבודה לצורך התחשבנות במס הכנסה והמס בגינם ישולם בעת קבלת הקצבה בגיל פרישה. המס יחושב בהתאם למדרגות המס במועד התחלת קבלת הקצבה (חלק מהקצבה עשוי להיות פטור ממס בכפוף לתקנות מס הכנסה, הפטור המרבי בגין הקצבה הינו 35% מתקרת הכנסה מזכה - נכון להיום). במקרה של מימוש בסכום חד פעמי – ישולם מס בהתאם למדרגות המס במועד המימוש ותוך תיאום עם ההכנסות החייבות במס בשנת המימוש.


4. רצף זכויות לפיצויים: דחיית תשלום המס למועד סיום עבודה אצל המעסיקים הבאים - רצף זכויות לפיצויים. רצף זכויות לפיצויים משמעו דחיית תשלום המס תוך ויתור מלא על התחשבנות כלשהי עם מס הכנסה בעת הפרישה הנוכחית כולל האפשרות של קבלת פיצויים פטורים ממס. בשיטה זו ניתן לחבר מספר תקופות עבודה אצל מספר מעבידים וההתחשבנות המס תידחה למועד סיום העבודה אצל המעסיק הבא. הרווחים על כספי הפיצויים פטורים ממס רווח הון. רצף פיצויים מותנה בהתחלת עבודה תוך שנה מהפרישה אצל מעביד אשר יסכים להפקיד לקופת הגמל הפרשות בגין פיצויים. החל משנת 2008 קיימת תקרת הפקדה לרצף פיצויים בגובה: 4 פעמים שמ"ב כפול שנות הוותק + השלמה ל- 100% חבות פיצויים. יתרת המענק תחויב עפ"י המס שולי.


5. שילוב רצף זכויות לקצבה ורצף זכויות לפיצויים: ניתן לבצע שילוב בין רצף לקצבה ורצף זכויות לפיצויים. משמעות הדבר כי לא ניתן למשוך כספי פיצויים פטורים ממס וכי חובה למצוא מעסיק חדש תוך שנה מיום הפרישה שימשיך לשלם פיצויים לקופת הגמל. כספי הפיצויים בתוכניות קצבה מיועדים למטרת קצבה בגיל פרישה ויתרת הפיצויים יופעל לגביהם הסדר של רצף זכויות לפיצויים.


תהליך סיום העסקה

טופס 161, טופס 161 א'

במקרה של הפסקת עבודה, יש לדווח לרשות המסים על כספי הפיצויים המשולמים לכם. לצורך כך תקבלו ממעסיקכם העתק מ- טופס 161 ובו פירוט הכספים המגיעים לכם ובאילו קופות הם נמצאים. כעת עליכם להחליט באיזו חלופה הנ"ל הנכם בוחרים לטפל בכספי הפיצויים. את החלטותיכם לגבי חלופת הטיפול בכספי הפיצויים עליכם למלא ב- טופס 161 א'.


טופס 161 א' - הוראות מילוי


דף מספר 1: עליכם למלא את סעיף א' ולסמן V בסעיף ב.1 בלבד בהתקיים התנאים: לא היית מועסק במקביל אצל מעסיק אחר. לא פנית בעבר בבקשה להיוון קצבאות. במידה וסימנתם V בסעיף ב.1 בלבד ניתן לעבור למילוי דף מס' 2. בכל מקרה אחר עליכם לפנות לפקיד שומה באזור מגוריכם.

דף מספר 2: במידה ובחרתם למשוך כספי פיצויים פטורים ממס תוך ניצול הפטור עליכם לסמן V בסעיף 1. במידה ובחרתם לא למשוך כספי פיצויים ולדחות את ההתחשבנות בנושא המס לעתיד, עליכם לסמן V בסעיף 5 ובסעיף 5.1 ולהשלים את פרטי הקופות בהתאם לרשום בטופס 161. במידה ובחרתם לייעד כספי פיצויים הנמצאים בפוליסות קצבה לצורך תשלום קצבה בהגיעכם לגיל פרישה עליך לסמן V בסעיף 5 ובסעיף 5.2. ולהשלים את פרטי הקופות בהתאם לרשום בטופס 161. יש לחתום ולמלא הפרטים בסעיף ה' - בתחתית דף מס' 2.


תהליך משיכת כספי פיצויים


הודעת המעסיק (טופס 161): הודעה מהמעסיק על סיום עבודה מתקבלת תוך 6 שבועות ממועד סיום העבודה בפועל, לאחר העברת פרמיה אחרונה מהמעסיק וקבלת נתונים סופיים אודות צבירת הפיצויים בתוכנית.


הודעת העובד (טופס 161 א'): קבלת הודעת העובד על פרישה מהעבודה. בטופס נרשמות החלטות העובד בנוגע לטיפול מס בכספי הפיצויים.


אישורים ממס הכנסה: במידה ונדרש עפ"י תקנות המס, יהיה עליכם לגשת לפקיד השומה באזור מגוריכם, כדי לקבל את האישורים הנדרשים עבור חברת הביטוח/קרן פנסיה/קופת גמל. לצורך כך עליכם להצטייד בכל החומר הנדרש (3 תלושי שכר + טופס 161 + טופס 161 א').


אישורי המס לחברת הביטוח/קרן פנסיה/קופת גמל : העתק מהנחיות מס הכנסה יש להעביר אלינו. רק לאחר קבלת האישורים, ניתן להגיש את הבקשה למשיכת הכספים.


משיכת כספי פיצויים אם ברצונך למשוך כספי פיצויים יש לצרף את המסמכים הבאים :


א. טופס בקשה לפדיון (בהתאם לחברת הביטוח בה הנכם מבוטחים).

ב. צילום תעודת זהות בלבד.

ג. צילום המחאה אישית (צ'ק).

ד. פדיון הכספים אורך כ-30 ימי עבודה ממועד הגשת כל המסמכים.


שמירת הכיסויים בקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים

חשיבות שמירת תוכניות הביטוח הפנסיוני:תוכניות לביטוח פנסיוני מסוג ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה,כוללות בתוכן חיסכון לגיל הפרישה וכן כיסויביטוחי למקרה נכות ומוות, על כן אנו ממליצים לשמור עליהן ולהמשיכן. מאחר ובמהלך השנים חלו שינוים בתנאי החיסכון הפנסיוני, הקפאת התוכנית הוותיקה שלך ופתיחת תוכנית אחרת תחתיה, עלולה לגרום לך לנזק בלתי הפיך.


האפשרויות העומדות בפניכם לשמירת התוכניות הפנסיוניות שלכם:


כשכיר במסגרת מקום עבודה חדש - אם התחלתם לעבוד כשכירים אצל מעסיק חדש, עליכם להנחות אותו להפקיד כספים בתוכניות הקיימות שלכם.

כעצמאי - המשך הפקדות לתוכניות הקיימות ישמור על רציפות התוכניות הפנסיוניות ויקנה לכם הטבות מס המוענקות לכם כעצמאיים.


שמירת התוכניות הפנסיוניות - ביטוח מנהלים


במידה וטרם מצאתם מעסיק חדש, ניתן לשמור על המשכיות התוכניות הפנסיוניות באופן הבא:


יש חשיבות רבה לשמר הפוליסות עקב מקדם הקצבה המובטח בהן. מקדם הקצבה הינו הבסיס לחישוב הקצבה שתשולם על ידי חברת הביטוח בגיל פרישה. ניתן בתקופות מעבר, עד שנה, לשלם סכומים יחסית נמוכים ולשמר את ביטוח החיים ואת ביטוח אובדן כושר העבודה ולשמור על הזכות לחדש הפוליסות בתנאים המקוריים אצל מעביד חדש.


מסלול א' - "הסדר ריסק זמני" - מסלול השומר על סכומי הביטוח בביטוח חיים ובביטוח אובדן כושר עבודה, ללא מרכיב חיסכון, והוא כרוך בתשלום פרמיה מינימאלית.

מסלול ב'- "תגמולים לעצמאים" - מסלול מקיף השומר על סכומי הביטוח בביטוח חיים ובביטוח אובדן כושר עבודה, כולל המשך מרכיב החיסכון, על פי תנאי ההשקעה המקוריים בתוכנית. יש להעביר הנחיות לא יאוחר מ-3 חודשים מיום סיום העבודה. לאחר 3 חודשים יבוטלו הכיסויים הביטוחיים בפוליסה ויחייבו תהליך קבלה מחדש לתוכנית חדשה בתנאים נחותים בהשוואה לאלו הקיימים כיום בתוכניות על שמכם.


שמירת התוכניות הפנסיוניות - קרן פנסיה


קרן פנסיה ותיקה


על מנת לשמור על זכויות מלאות אין למשוך כספים כלשהם, כולל כספי פיצויים. משיכת כספים מקרן הפנסיה הותיקה תגרום לאיבוד כל זכויות הפנסיה ללא אפשרות חרטה בעתיד. כדי לשמור על זכויות מלאות (זקנה, נכות, שאירים) עליכם לחתום עם הקרן על "הסכם המשכת ביטוח", לא יאוחר מ - 3 חודשים מיום סיום עבודתכם. חידוש החברות לאחר 3 חודשים יגרום למצב של היעדר כיסוי ביטוחי ויחייב צבירת תקופת אכשרה מחדש. שימו לב - כל עוד לא תצברו תקופת אכשרה חדשה על פי תקנון קרן הפנסיה, לא תהיו מבוטחים למקרה פטירה ונכות. ישנם מקרים בהם הפסקת תשלום לתקופה העולה על 3 חודשים עלולה אף למנוע מכם לחלוטין את חידוש הכיסוי הביטוחי לפטירה ונכות. במקרה של הפסקת תשלומים לקרן לתקופה העולה על 24 חודשים, לא תוכלו לחדש את חברותכם בקרן.


קרן פנסיה חדשה


על מנת לשמור על רציפות הכיסוי הביטוחי לפנסיית שאירים וביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לבקש "הסדר ריסק זמני" - מסלול השומר על סכומי הביטוח בביטוח חיים ובביטוח אובדן כושר עבודה ללא מרכיב חיסכון, והוא כרוך בתשלום פרמיה מינימאלית. יש להעביר הנחיות הפעלת הסדר הריסק לא יאוחר מ- 5 חודשים מיום סיום העבודה. לאחר 5 חודשים יבוטלו הכיסויים הביטוחיים ויחייבו צבירת תקופת אכשרה לביטוח מחדש.לכל שאלה או הבהרה, אנו נשמח כמובן לעמוד לרשותכם.


האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ו/או ניירות ערך. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.


bottom of page