top of page

איך עובד מנגנון האיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה וכיצד משפיע על החסכונות העתידיים של כולנו

קיבלתם דוח מקרן הפנסיה שלכם ובדוח הופיע נתון, לעיתים מוחבא בין יתר הנתונים, המצביע על עדכון יתרה בגין הפעלת מנגנון איזון אקטוארי. הסכום שהופיע מצביע על חוסר/עודף אקטוארי, שמשפיע באופן ישיר על יתרות הפנסיה שלכם.


כל ישראל ערבים זה לזה


עמיתי קרנות הפנסיה נושאים בעלויות תשלומי התביעות של שאר החברים בקרן. בניגוד לתביעה בחברת ביטוח שם במקרה של אירוע ביטוחי, כמו לדוגמה גנבת רכב, חברת הביטוח משלמת את התביעות מכיסה הפרטי, אך בקרן הפנסיה משלמים עמיתי הקרן את עלות התביעות.

לעיקרון זה קוראים, עיקרון הערבות הדדית. בכל חודש עמיתי הקרן משלמים עלויות ריסק, עלויות כיסוי ביטוחי למקרה של מוות ומקרה של אבדן כושר עבודה. כל עמית משלם בהתאם לגובה הכיסוי שקיים לו, בהתאם לגילו, לשכר המבוטח שיש לו בקרן ובהתאם לצבירה אותה הוא צבר עד כה.

תשלומי הריסק נאספים בקופה צדדית ובדיוק כמו במונופול במקרה של תביעה, משלמים את כספי התביעה מהקופה הצדדית. במידה ונשארים עודפים בקופה הם נקראים - עודף אקטוארי והם מחולקים חזרה לחוסכים בקרן הפנסיה.


אז מה היתרון בערבות הדדית?


מהסיבה שאת תשלומי התביעות משלמים עמיתי הקרן ולא קרן הפנסיה, עלות ביטוח השארים בקרן הפנסיה אינה כוללת מרכיב של רווח. עלויות הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה זולות משמעותית מאשר רכישת כיסויים מקבילים במסגרת תכנית ביטוח מנהלים או במסגרת רכישת כיסוי לאבדן כושר עבודה או מוות.

קרן הפנסיה מנהלת מאזן אקטוארי ובוחנת האם נותרו עודפים בקופה. מנגנון האיזון האקטוארי הוא המנגנון המחזיר את העודף האקטוארי או הגרעון האקטוארי שנצבר בקרן בחזרה למבוטחים. המנגנון נועד להבטיח כי עודפים או גירעונות שנוצרו בקרן, עקב סטייה ממספר מקרי הביטוח שנצפו, לא ייצברו לאורך זמן.


אז מדוע החזירו לי כסף בשנת 2017?


כדי להבין את הסכום שמופיע היום בדוח צריך ללכת אחורה לחודש יולי 2013. בחודש זה הוזלו בהתאם להנחיות האוצר התעריפים לעלויות הכיסוי הביטוחי למקרה אבדן כושר עבודה בשיעור ממוצע של 60%, המשמעות היא שעמיתי קרן הפנסיה משלמים היום על אותו כיסוי ביטוחי פחות ממה ששילמו בשנת 2013.

נקח לדוגמה מקרה פרטי; מבוטח עם שכר של 8,600 שקלים היה משלם עבור כיסוי ביטוחי מלא של 75% בגיל 25, 53 שקלים ובגיל 60 הוא היה משלם על אותו הכיסוי 310 שקלים.

בעקבות הוזלת הכיסויים הביטוחים, המבוטח ישלם כעת על אותו הכיסוי בגיל 25 רק 8.8 שקלים ובגיל 60 הכיסוי הביטוחי יעלה למבוטח 94 שקלים.


שיעור הוזלת התעריפים נקבע על ידי אקטואר האוצר מתוך כוונה להגיע לגרעון/עודף אקטוארי שנע בסביבות ה- 0. הוזלת תעריף הכיסוי לאבדן כושר עבודה הקטינה את העודפים שנותרו בקופות, עודפים שחולקו במשך שנים למבוטחים.

בעקבות הוזלת התעריפים העודף האקטוארי למקרה נכות בקרנות הפנסיה הפך לשלילי ומנגנון האיזון האקטוארי למקרי מוות נותר חיובי.

בעקבות הוזלת התעריפים במשך שנים האחרונות היה מנגנון האיזון האקטוארי בקרנות הפנסיה היה שלילי.


האם הממשלה התערבה בנושא?


הוזלת הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה ביולי 2013 הייתה גבוהה מהרצוי. בעקבות מחקרים שנערכו באוצר ובקרנות הפנסיה צפויים להתעדכן במהלך השנה (2018) התעריפים לצורך חישוב עלויות הכיסוי הביטוחי למקרה נכות ומוות. עליית תעריפי הכיסוי הביטוחי צפויה לצמצם (ואולי אף למנוע) את מנגנון האיזון האקטוארי השלילי שהיה בשנים האחרונות בקרנות הפנסיה.

בנוסף בעקבות הגדלת שיעור הזכאות של אגרות החוב המיועדות לפנסיונרים בחודש יולי 2017 מ- 30% ל- 60% נזקף בחודש נובמבר של אותה שנה עודף אקטוארי חד פעמי שהגדיל את הקצבאות ואת הצבירה של החוסכים בקרנות.


אז מי הרוויח מכל הסיפור הזה?


כל מי שהיה עמית פעיל, מוקפא או מקבל קצבה בקרן פנסיה עד ל- 30 לספטמבר 2017 ונשאר באותה הקרן עד למועד החלוקה, בחודש נובמבר, נהנה מחלוקת העודפים האקטוארים. במידה ועברתם קרן פנסיה במהלך תקופה זו לא הייתם זכאים לקבל את העודף האקטוארי.

שימו לב! במידה וכספיכם הועברו באופן אוטומטי במסגרת מנגנון איחוד הכספים שקבע האוצר אתם תהיו זכאים לקבל את העודף האקטוארי בקרן הפנסיה שבה הייתם חברים עד ל- 30 לספטמבר 2017.


העודפים האקטוארים שחילקו קרנות הפנסיה בעקבות שינוי הקצאת אגרות החוב המיועדות

נתוני המאזן האקטוארי בקרנות הפנסיה בשנים האחרונות

לכל שאלה או הבהרה, אנו נשמח כמובן לעמוד לרשותכם.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף ליעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ו/או ניירות ערך. אין באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

bottom of page