top of page

קרן פנסיה מול ביטוח מנהלים- אז מה באמת ההבדל בין שני המוצרים ומה עדיף


באיזו דרך אתם בוחרים

קשה לבצע השוואה חד משמעית בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים, אך אנו ננסה להסביר את ההבדלים באמצעות מספר פרמטרים – מקדם הפרישה, כיסוי ביטוחי, דמי ניהול וחוזה אישי או קבוצתי.

נראה כי קיים יתרון יחסי לניהול החסכון הפנסיוני באמצעות קרן פנסיה, לאור דמי הניהול והעלויות הנמוכות ביחס לביטוח המנהלים ולאור הטבות האוצר לקרנות פנסיה באמצעות אג"ח יעודיות מובטחות בתשואה. בנוסף, אם החוסך לא ביצע בחירה אקטיבית, קרן הפנסיה היא ברירת המחדל, והאוצר פעל לקבל עבור החוסכים תנאים מיטיבים בהתקשרות עם קרנות פנסיה המהוות את ברירת המחדל.

מקדם הפרישה

כיד לחשב את סכום הקצבה של החוסך במועד הפרישה, ממירים את סכום החסכון לקיצבה חודשית, שחישובה נעשה על ידי חלוקת הסכום שנצבר במה שמכונה מקדם המרה. מקדם ההמרה מבטא, בין היתר, את מספר הקצבאות שהחוסך צפוי לקבל. ככל שתוחלת החיים הצפויה לחוסך בגיל הפרישה גבוה יותר, כך המקדם גבוה יותר – והקצבה קטנה יותר (שכן הסכום שנצבר מתחלק למספר רב יותר של קצבאות).

בקרן הפנסיה המקדם נקבע בהתאם לנתונים סטטיסטיים באשר לתוחלת החיים הצפויה בעת מועד היציאה לפרישה. בביטוח המנהלים המקדם נקבע בהתאם לנתונים האישיים של החוסך.

יש לציין כי עד שנת 2013 לביטוח המנהלים היה יתרון בכך שפוליסות שנמכרו עד אז נמכרו עם "מקדם מובטח" כך שכבר במועד רכישת ביטוח המנהלים היה ידוע לחוסך מה יהיה מקדם ההמרה, וכך הגן על עצמו במקרה של עליה בתוחלת החיים (שהרי עליה כזו מגדילה את מקדם המרה ומקטינה את סכום הקצבה החודשית). מאז שנת 2013 לא ניתן עוד לשווק ביטוח מנהלים עם מקדם מובטח.

דמי ניהול ועלויות

דמי הניהול המקסימאליים המותרים בביטוח מנהלים לעומת דמי הניהול בקרן הפנסיה: דמי ניהול מהפקדה חודשית – בקרן פנסיה עד 6%, בביטוח מנהלים עד 4%; דמי ניהול מצבירה – בקרן פנסיה עד 0.5%, בביטוח מנהלים עד 1.05%.

בפועל כיום דמי הניהול שנגבים בקרנות הפנסיה נמוכים בהרבה מהמקסימום, ואף ניתן להצטרף למי מקרנות הפנסיה ברירת מחדל בדמי ניהול מאוד נמוכים (מיטב דש 1.31% מהפקדות ו-0.01% מצבירה, הלמן אלדובי 1.49% מהפקדות ו-0.001% מצבירה), בעוד דמי הניהול שנגבים בביטוח מנהלים גבוהים בממוצע, בין היתר בשל הסיבות המתוארות במאמר זה, לרבות בשל מרכיב הרווח לחברות הביטוח (כפי שיתואר להלן).

כיסוי ביטוחי

קרן הפנסיה כוללת מרכיבים ביטוחים של אבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות. קרן פנסיה מתבססת על ערבות הדדית בין החברים בקרן. התעריף שמשלמים העמיתים עבור הכיסוי הביטוחי מחושב כך שיכסה את תגמולי הביטוח המשולמים לעמיתים ואינו כולל פרמיה שכן את הסיכון לוקחים על עצמם העמיתים. המשמעות היא שעלות הכיסוי הביטוחי אותו משלם כל עמית נמוכה לעומת ביטוח המנהלים וסכום גדול יותר מופנה לחיסכון לפרישה.

בניגוד לקרנות הפנסיה, הביטוח הוא מוצר שנמכר על ידי חברת הביטוח וכלל בתוכו מרכיב של רווח עבור החברה, הפרמיה. ביטוח מנהלים הוא למעשה חוזה אישי, ולכן אינו תלוי במבוטחים אחרים.

החוסך משלם את הוצאות הכיסוי הביטוחי שלו עבור עצמו, הגבוהות מעלויות בקרן פנסיה, ועלויות אלו מושפעות ממצבו הבריאותי (אנשים חולים או מעשנים צפויים לשלם עבור כיסוי ביטוחי מחיר גבוה יותר מאנשים בריאים).

חוזה אישי או קבוצתי

בקרן פנסיה היחסים בין החוסך לקרן נקבעים בתקנון הקרן, אשר הינו זהה לכל החוסכים, והקרן יכולה לשנות את התקנון מעת לעת, באישור משרד האוצר. המוטבים הם השאירים. בביטוח מנהלים, החוזה הינו אישי של החוסך מול חברת הביטוח, המוטבים הם אלו שבחר החוסך. בשני המכשירים ניתן לבחור את האופו שבו יושקעו כספי החסכון, קרי את מסלולי ההשקעה, כאשר לקרן הפנסיה יתרון מובנה בכך שנתנת להם ההאפשרות להשקיע באגרות חוב מיועדות בתשואה מובטחת.

כדי לבחון את מכלול המוצרים באופן אישי, אנא פנה אלינו ונעמוד לרשותך בכל שאלה.

bottom of page