top of page

קופת גמל להשקעה – אפיק השקעה חדש ואטרקטיבי בחסות משרד האוצר. למי הוא מתאים


מוצר השקעה מצוין לילדים או לנכדים

בשנים האחרונות פחתו הפקדות הציבור לקופות גמל, בשל סגירת הכספים עד למועד הפרישה, והפיכת המוצר לחסכון לטווח הארוך בדומה מעט לפנסיה.

לצורך עידוד הציבור לחסוך, נוצר לאחרונה מכשיר חדש, בסוף שנת 2016, קופת הגמל להשקעה המכונה "קופת הגמל של כחלון". שבשונה מקופת גמל, כספי החסכון הינם נזילים וניתן למשוך את החסכון בכל עת, ללא קנסות, בכפוף לתשלום מס בגובה 25% על הרווח הריאלי. מרכיב העידוד לחסכון לאורך טווח הינו שבמקרה בו החוסך לא ימשוך את הכספים עד לפרישה, ומשכיתם תיעשה כקצבה, הוא יהנה מהטבת מס כפולה – פטור ממס רווח הון ופטור ממס על הקצבה.

דמי הניהול באפיק זה מורכבים מדמי ניהול על ההפקדה עד לתקרה של 4% ודמי ניהול על הצבירה עד לתקרה של 1.05%.

דמי הניהול הינם ברי מיקוח. בנוסף, ניתן לשנות את אפיקי ההשקעה בכל עת ולהעביר בין חברות שונות, ללא מס או פגיעה כלשהי בקרן.

תקרת ההפקדה השנתית בקופת גמל להשקעה הינה 70,000 ש"ח, וקיימת גמישות בהפקדה (ניתן להפקיד בהפקדה חודשית או חד פעמית או בשילוב של השניים).

במקרה של פטירת החוסך, יורשיו יהיו כפופים לאותו הכלל לפיו, יהנו מהטבת מס אם ימשכו את הכסף כקצבה בהגיעם של היורשים לגיל פרישה.


יתרונות לעומת אפיקי השקעה דומים:

  • הגמל להשקעה יש יתרון בולט על פני קרנות הנאמנות, פוליסות החסכון והפקדונות בבנקים לקופות – יש מגוון אפיקים המקבילים למוצרים שנמנו, ובנוסף למוצר יש הטבת מס במקרה של חסכון לטווח ארוך. קיימת הטבה של הדחיית המס על רווחי ההון למועד משיכת הכספים, ואף פטור ממנו במקרה של משיכה כקצבה כאמור. בכך משיגה קופת הגמל להשקעה יתרון משמעותי על פני אפיקי החסכון האחרים שנמנו, בהם משיכה של כספים או העברה בין אפיקים נחשבת כאירוע מס.

  • כל אחד יכול לחסוך באמצעות קופת הגמל להשקעה, ללא הבדל גיל וללא תלות בעבודה (להבדיל למשל מקרנות השתלמות שמופקדות על-ידי שכירים או עצמאים).

  • יתרון נוסף של קופת הגמל להשקעה היא הגדלת הקצבה והחסכון לפנסיה.

כדי לבחון את מכלול המוצרים באופן אישי, אנא פנה אלינו ונעמוד לרשותך בכל שאלה.


bottom of page