top of page

פנסיה חובה לעצמאיים (תקנה חדשה לשנת 2017). אז איך זה משפיע עלינו ולמי מיועד?


דילמה של עצמאיים

באוצר רצו לעודד עצמאים לחסוך לפנסיה ולדאוג לעתידם, וכך במסגרת חוק ההסדרים הוטמעו מספר תיקוני חקיקה, במסגרתם הוטלה חובה על עצמאי החל מינואר 2017 להפקיד לקופת גמל לקצבה (בקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) בהתאם לרמת ההכנסה, כאשר יהיה ניתן לממש חלק מהכספים במקרה של סגירת העסק (בדומה לפיצויי פיטורים לשכירים).

מי חייב להפקיד?

החובה חלה על מרבית העצמאים, ללא תלות בגובה הכנסותיהם (למעט מי שטרם מלאו לו 21 שנים, מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת, עצמאי חדש, ומי שנולד לפני 1962).

כמה מפקידים ?

שיעורי הפקדת החובה נגזרים מההכנסה החודשית הממוצעת, מההכנסה החייבת במס, ומתחלקים לשלוש מדרגות: הכנסה של עד מחצית מהשכר הממוצע במשק (כ-4,700 ש"ח) יש להפקיד 4.45%; עבור ההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק יש להפקיד 12.55%; ולגבי ההכנסה שמעל השכר הממוצע במשק אין חובת הפקדה. לחוסך עצמאי יש החופש לחסוך מעבר לסכומים הקבועים בחוק. את הפקדות יש להפקיד עד תום שנת המס שבשלה מופקדים הסכומים.

לשם ההמחשה, מי שמרוויח את השכר הממוצע במשק ידרש להפקיד בממוצע כ-8.5% מהשכר לחסכון (4.45% על החצי הראשון ועוד 12.55% על החצי השני), סכום שנתי של כ-9,600 ש"ח.

ניתן לבצע את ההפקדות ברמה חודשית וכן בהפקדה רבעונית (ככל שההכנסה לא ידועה מראש, ניתן להפקיד הפקדות מינמאליות ולבצע התאמות בסוף השנה).

ההפרשה תחולק כך ששני שלישים מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים​​ ושליש יופרש לטובת רכיב סיוע במצב ​​אבטלה, חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במצבי אבטלה ולא רק בגיל הפרישה.

הטבות בגין ההפקדות

החוסך יכול לקבל עבור ההפקדות הטבות מס לפי בחירתו – זיכוי (החזר מס) מס בגין הפקדות עד 5% מהשכר ולא יותר מכ-10,440 ש"ח לשנה או ניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס) ההפקדה מההכנסה החייבת במס בגין הפקדות עד 11% מהשכר ולא יותר מכ-23,000 ש"ח. יש לציין כי כמו ביתר אפיקי החסכון הפנסיוני, הרווחים שייצברו יהיו פטורים ממס רווח הון.

בנוסף, הוגדל אחוז ההפקדה לפנסיה המזכה עצמאים בהטבת מס מ-16% ל-16.5% (כלומר יכולים עצמאים לקבל הטבות מס על הפקדות לפנסיה בשיעור של עד 16.5% מההכנסה החייבת), וכן נוספה הטבה בהפקדות לקרן השתלמות, כך שהפקדות עד 4.5% מההכנסה השנתית יוכרו כהוצאה מוכרת (לפני כן 2.5% הראשונים שהופקדו לא נחשבו להוצאה מוכרת).

בנוסף, התיקון הקל על עצמאים המרוויחים שכר הנמוך מ-60% מההכנסה הממוצעת במשק, כך ששיעור דמי הביטוח הלאומי המשולם על-ידם ירד מ-6.72% ל-2.78%, במקביל שיעור דמי הביטוח הלאומי המשולם על מי שהכנסתו עולה על כך, עלה במעט מ-11.23% ל-12.83% על חלק ההכנסה שעולה על 60% מהשכר הממוצע במשק.

bottom of page