top of page

רבים לא יודעים אבל קרן הפנסיה אינה מהווה רק חיסכון לגיל פרישה. ההפרשה של העובד לקרן הפנסיה כוללת גם רכישת כיסויים ביטוחיים נוספים. האחד הוא פנסיית שארים, המבטיחה הכנסה שוטפת למוטבים של החוסך במקרה של פטירה. הכיסויים הנוסף הוא ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה.

 

פנסיית שארים - זהו ביטוח חיים המקנה קצבה לשארים של חוסך שנפטר בתקופת החיסכון. ברוב המקרים אלמנה תקבל עד 60% מהשכר המבוטח, יתומים עד גיל 21 יקבל 30%-40% מהשכר המבוטח והורה תלוי יקבל עד 10%-20% מהשכר המבוטח.

חשוב להתאים כיסוי זה למצב המשפחתי; במקרה של גירושין, כשהחוסך רוצה להשאיר קצבה לילדיו במקרה וימות בתקופת החיסכון, אך לא לגרושתו, יש להודיע על כך לקרן הפנסיה, וההפרשה לביטוח זה תוזל בהתאם. אגב, אדם נשוי עם ילדים, שאריו יקבלו 90% מהפנסיה, ואילו אדם נשוי ללא ילדים, אלמנתו תקבל 60%, וזאת בשעה ששני המבוטחים שילמו סכום זהה על הכיסוי הביטוחי.

קרן הפנסיה מאפשרת מסלול ללא כיסוי קצבת שארים לאדם בודד אך אדם כזה יצטרך לבקש באופן מיוחד להצטרף למסלול זה ולחזור על הבקשה בכל שנתיים.

תקופת הכשרה ומחלות קודמות

אם התביעה לפנסיית שארים הוגשה פחות מ-60 חודשים מאז הצטרף התובע כעמית, קרן הפנסיה תבדוק האם המוות נגרם ממחלה או תאונה שארעו לפני הצטרפות המבוטח לקרן. קרן הפנסיה תפנה למרכזים הרפואיים ולקופות החולים השונות על מנת לקבל ולבדוק את ההיסטוריה הרפואית של המבוטח, לכן ממולץ שלא לאבד את הוותק בקרן הפנסיה.

פנסיית שארים

bottom of page