top of page

ביטוח סיעודי מעניק כיסוי למימון הוצאות טיפול במי שאינם יכולים לטפל בעצמם – אדם שעבר תאונה קשה, נכים, קשישים, תשושים וכד'. גם מי שנפגעו בתאונה או מחלה ואיבדו את היכולת לבצע פעולות יומיומיות – באופן זמני או לצמיתות – מוגדרים כסיעודיים. בניגוד למה שמקובל לחשוב, מצב סיעודי אינו רק נחלתם של מבוגרים. גם צעירים עלולים להיקלע למצב סיעודי במקרה של תאונה או מחלה. כיום, רק קופות החולים משווקות פוליסות סיעוד קולקטיביות. כדי להבין את מהות הפוליסה הקולקטיבית בקופות החולים, לחצו כאן

 

למה צריך ביטוח סיעודי?

המוסד לביטוח לאומי מכסה מצבי סיעוד שונים, אולם רק מגיל פרישה ובסכומים נמוכים, אשר אינם מספיקים לכיסוי כלל ההוצאות הכרוכות בטיפול שוטף באדם סיעודי. פוליסת ביטוח סיעודי מעניקה כיסוי להוצאות אלה ומשיגה שני דברים עיקריים: ראשית, אפשרות להעניק לחולה הסיעודי טיפול נאות ומיטבי, ושנית הקלה משמעותית בעול הכלכלי המוטל על משפחת החולה הסיעודי, שגם כך עוברת טלטלה רגשית גדולה.

להרחבה על מצב סיעודי

 

דגשים לביטוח סיעודי

  • פוליסת ביטוח סיעודי כוללת פיצוי כספי חודשי, המשולם  למבוטח הנקלע למצב סיעודי, למימון הוצאות טיפול הקשורות במצבו, בכלל זה אשפוז במוסד סיעודי. גובה הפיצוי החודשי נקבע ע"י הלקוח בעת רכישת הפוליסה, עפ"י צרכיו, יכולותיו הכספיות והשקפת עולמו. הפיצוי החודשי במצב סיעודי משולם לתקופה המוגדרת בתנאי התוכנית.

  • בביטוח סיעודי מוגדרת תקופת המתנה – התקופה שבין הפיכת הלקוח לחולה סיעודי לבין תחילת תשלומי הפיצוי.

  • יש לשים לב למה מתחייבת חברת הביטוח. לדוגמא, האם כל מקרה סיעודי מכוסה, האם לחברת הביטוח יש אפשרות להחריג מקרים סיעודיים? מהו אורך תקופת ההמתנה? האם בעריכת הפוליסה יש למלא הצהרת בריאות מפורטת או קצרה? האם יש תנאים מגבילים לקבלת הפיצוי? ועוד.

  • לחברת ביטוח אסור לבטל פוליסת ביטוח סיעודי, אלא במקרים בהם הלקוח מפסיק לשלם. במידה והפוליסה מתבטלת, עשויה לעמוד לזכות הלקוח יתרה עודפת, שתאפשר קבלת פיצוי נמוך, למרות שהפסיק לשלם. יתרה זאת נקראת "ערך מסולק".

  • קיימות פוליסות ביטוח סיעודי עם פרמיה (תשלום חודשי) קבועה ועם פרמיה משתנה, הגדלה כל מספר שנים עד גיל 65, מועד בו הפרמיה הופכת לקבועה. בפוליסה עם פרמיה משתנה, התשלום החודשי לפוליסה  נמוך בתחילת  הדרך ומתייקר בכל חמש שנים, עד הגיע המבוטח לגיל 65.

מהו סכום הפיצוי הדרוש לך?

יש חשיבות גבוהה לקבלת סיוע מקצועי לפני רכישת פוליסה לביטוח סיעודי, על מנת להבטיח כי בעת הצורך לא יערמו בפני הלקוח ומשפחתו בעיות ומכשולים שיעכבו את תשלום הפיצוי הסיעודי. אנו משווקים ללקוחותינו תוכניות ביטוח סיעודי של חברות הביטוח המובילות בתחום וערוכים לספק פתרון המותאם ליכולת, לצרכים ולדרישות של כל לקוח.

ביטוח סיעודי

bottom of page