top of page

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה - פטור ממס רווחי הון לגמלאים

ציבור הגמלאים בדרך כלל מכיר בצורה טובה את רוב ההטבות אשר מגיעות לו בתחומי התרבות, הבריאות והתחבורה. אך, מסקרים שנערכו בעבר במשרד הגמלאים עולה כי כשליש מבני הגיל השלישי אינם בקיאים בהטבות כלכליות שמגיעות להם. רק במקרים מעטים, ניתן להימנע מתשלום מס רווח הון על השקעות במכשירים פיננסיים ובשוק ההון. עם זאת, משרד האוצר מאפשר לחוסכים בגיל השלישי לקבל את הפטור הנכסף, עד לתקרה הקבועה בחוק. עם זאת, רק חלק מהגמלאים ורק בחלק מהמקרים קיימת זכאות לפטור הנכסף. בהמשך הכתבה נפרט מי זכאי ומהם התנאים לקבלת הפטור.

מי זכאי לפטור ממס רווח הון ע"פ סעיף 125 ד'?

הזכאות לפטור ממס לפי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, ניתנת לגמלאים אשר עומדים בשני התנאים הבאים: 

א'. ביום 1.1.2003 מלאו לאחד מבני הזוג 55 שנה, כלומר נולד לפני 01.01.1948

ב'. בשנת המס הרלוונטית הגיע אחד מבני הזוג לגיל פרישת חובה
* חשוב להדגיש כי גם יחידים זכאים ליהנות מהטבת המס בסעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה

מהו סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה?

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה מיועד לחוסכים בגיל השלישי אשר נולדו לפני שנת 1948. החוק מאפשר להשקיע כספים באמצעות פוליסות חיסכון אשר מנוהלות ע"י בתי ההשקעות וחברות הביטוח ולקבל פטור ממס על הרווח שנוצר. הפטור ממס רווחי הון עומד על 13,560 ₪ (נכון לשנת המס 2020) אם אחד מבני הזוג כאמור הגיע לגיל פרישת חובה, או 16,680 ₪ אם שני בני הזוג הגיעו לגיל פרישת חובה ובלבד שביום 1.1.2003 מלאו לשני בני הזוג 55 שנה.

האם הפטור ממס רווחי הון הינו נצבר?

חשוב לשים לב כי הטבת המס לפי סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, אינה נצברת. פטור ממס רווחי הון מיועד לאותה שנה קאלנדרית בלבד. במידה וההטבה לא נוצלה מסיבה כלשהי, לא ניתן לקבלה רטרואקטיבית. עמיתים רבים מתלוננים כי שכחו לנצל את ההטבה בשנת מס ספציפית. לכן, במקרה זה, חשוב מאוד להיות עם האצבע על הדופק ובאופן כללי מומלץ להיעזר במתכנן הפיננסי שלכם, שיזכור לנצל את ההטבה עבורכם ויגיש יחד איתכם את הבקשה לפטור.

האם הפטור ממס רווחי הון הינו חד פעמי או מתמשך?

סעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה מציע פטור ממס רווחי הון לכל החיים, הפטור מתחדש באופן אוטומטי מידי שנה. כלומר, יחיד או זוג זכאים לממש את הפטור מידי שנה.

דוגמה מספרית:

Screen Shot 2020-11-05 at 7.56.32.png

לקוחות הכשרה?
 
מצ״ב מסמכים רלוונטיים למילוי קבלת ההטבה. שימו לב, עליכם לשלוח את המסמכים המלאים עד התאריך 15/12 בכל שנה.

הנחיות

עבודה

טופס בקשה

למכירה רעיונית

White File Folders

תקנה 125 ד׳

bottom of page