top of page

פורשים ממקום עבודה? מגיעים לכם כספי פיצויים, מענק פרישה וכספים נוספים, אבל בדרך אל הכסף אתם עוברים שלב ביורוקרטי - מילוי טפסים. אתם אמורים לקבל ממקום העבודה טופס מאוד חשוב – טופס 161 (הודעת מעביד על פרישת עובד ממקום עבודה), תוך 15 ימים מיום סיום העסקתכם. הטופס הזה כולל למעשה את מקורות הכספים שמגיעים לכם ממקום העבודה ובהתאמה את סטטוס המס שלהם, לרבות פטור ממס במקרים מסוימים, ולכן מילוי נכון של הטופס קריטי כדי שלא יהיה מצב שתשלמו מס עודף. ההאחדה של טפסי 161 ו-161א' החל מחודש נובמבר 2023 נועדה לסייע במיצוי זכויות העובד במעבר בין עבודות וביציאה לפנסיה. הטופס החדש יכלול דיווחים נוספים שנועדו לשקף לעובד את כל הסכומים והזכויות שהועמדו לרשותו

לפני שמתחילים

החל מתאריך ה-1 ביולי 2023 והלאה, חובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש. יש להודיע גם על אירועי פרישה שהתרחשו לפני מועד התחולה, אך דווחו לראשונה על ידי המעסיקים מתאריך זה והלאה. הדיווח יתבצע בזמן פרישתם המוחלטת והסופית של העובדים, ובתנאי שנצברו עבורם סכומים וזכויות על תקופת עבודתם אצל המעסיקים מהם פרשו. זאת, בין אם הכספים משולמים על ידי המעסיקים ישירות ובין אם באמצעות קופות גמל.

מהו טופס 161 החדש

הטופס בנוי משלושה חלקים:

חלק א' - הודעת מעסיק

המעסיקים ידווחו את כל הפרטים ביחס לפרישת העובדים.

חלק ב' - הודעת עובד

העובדים נדרשים:

 • למלא את בקשותיהם ביחס למענקים שהועמדו לרשותם.

 • בנוסף, נדרשות הצהרותיהם - שיש להן השפעה על אישור הבקשה של העובדים.

חלק ג' - חישוב המעסיקים והנחיות לקופות הגמל

בחלק זה המעסיקים ינחו את קופות הגמל לגבי אפיון הכספים וניכוי המס בהתאם לחלופות בכפוף לתנאים המפורטים בטופס, במקרים לא מתקיימים התנאים על המעסיקים ולהפנות את העובדים לפקיד השומה לקבלת הנחיות ביחס לסכומים המדווחים בטופס.

לאחר שהמעסיקים ימלאו את חלק ג', עליהם למסור את הטופס:

 • לפקיד השומה.

 • לעובדים או לשאיריהם, או למי מטעמם.

מי חייב להגיש את ההודעה

 • מעסיקים.

 • העובדים – במקרה בו המעסיקים הפנו את העובדים לפקיד השומה (כמפורט בחלק ג.2 בטופס).

מה צריכים לצרף להודעה

3 תלושי שכר אחרונים (פקיד השומה יכול לדרוש יותר מ-3 תלושים אחרונים). חשוב לזכור, השירות ניתן ללא עלות.

איך מגישים את הבקשה

הודעת המעסיקים לפקיד השומה:

 • המעסיקים ימלאו את ההודעה על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 חדש, בדגש על מילוי חלק ג׳ בטופס ובהתאם להנחיות רשות המסים.

 • על המעסיקים למסור את הטופס לפקיד השומה בו מתנהל תיק הניכויים שלהם.

 

באלו מקרים נדרשים העובדים לפנות לפקיד שומה

 • במקרים בהם ניתנו על ידי המעסיקים הנחיות לקופות הגמל בחלק ג.1, באחריות העובדים למסור טופס זה לקופות הגמל ואין צורך לפנות למשרדי השומה.

 • יש לפנות לפקיד השומה במקרה בו בחלק ג.2 בטופס - המעסיקים הפנו את העובדים לפקיד השומה כדי שיאשר את בקשתם. הבקשה תוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיקם האישי או לפקיד השומה השייך למקום מגוריהם, לפי העניין.

 • הבקשה תוגש באחת מהדרכים הבאות:

חשוב לזכור!

 

במידה ויש לכם כספי פיצויים ביותר מקופה אחת והם חייבים במס. אם יש לכם כספי פיצויים ביותר מקופה אחת, לדוגמה בקרן פנסיה ובקופת גמל, המעסיק אינו יכול לחשב את שיעור המס שעל הקופה לגבות מכם. הפתרון: יש לפנות לפקיד שומה עם טופס 161 שברשותכם ואישור על יתרות הפיצויים מקרן הפנסיה וקופת הגמל לצורך חישוב הפטור על כספי הפיצויים.

במידה וחלפו יותר מ-90 ימים או שהסתיימה לה השנה ממועד מילוי הטופס (המאוחר מבינהם), כספי הפיצויים שצבורים בקרן הפנסיה צוברים תשואה ותיאורטית העובד אמור לקבל סכום הגבוה יותר מזה שהפקיד לו המעסיק. אם חלפו פחות מ-90 ימים ממועד מילוי הטופס וסכום הפיצויים שבקרן הפנסיה יהיה גבוה יותר מהסכום שמופיע בסעיף ח', יקבל העובד את מלוא הסכום הקיים בקרן בהתאם למס החל עליו. אם חלפו יותר מ-90 ימים, התשואה על הכספים תהייה חייבת במס המקסימלי שעומד על 48%. הפתרון: יש לגשת לפקיד שומה עם טופס 161 ואישור על גובה יתרות הפיצויים בקרן הפנסיה.

דוגמאות:

מקרה ראשון - מבוטח שבחר למשוך את כספי הפיצויים או את חלקם נדרש לסמן את סעיף 1. כספי פיצויים פטורים ממס במעמד המשיכה עבור משכורת אחרונה כפול מספר שנות עבודה, כל עוד שכרו קטן מתקרת הפיצויים. בשנת 2020 תקרת הפיצויים עומדת על 12,420 ש"ח. כספי פיצויים העולים על תקרה זו חייבים במס, למעט המקרה הבא, שבו עובד ששכרו החודשי קטן מתקרת הפיצויים ומקבל פיצויים העולים על שכרו. עובד כזה רשאי לסמן את סעיף 2 בטופס ה-161א' ולבקש פטור נוסף.

דוגמה: עובד בעל שכר חודשי של 6,000 שקל עבד שנתיים במקום עבודה ופוטר. העובד זכאי לכספי פיצויים בשווי 12,000 שקל. סכום הפיצויים ששולם לעובד עומד על 15,000 שקל. מכיוון שסכום הפיצויים, 15,000 שקל, קטן מ- (תקופת הוותק*תקרת הפיצויים), העובד זכאי לפטור נוסף ולקבל את כל כספי הפיצויים בפטור ממס.

לשים לב - אם העובד מבקש למשוך את כל כספי הפיצויים, מספיק שימלא את סעיף 1 ו-2. אם הוא מעוניין להשאיר חלק מכספי הפיצויים בקופה, עליו למלא גם את סעיף 5.2. אם העובד מקבל חלק מכספי הפיצויים מהמעסיק ולא מושך כספים מקרן הפנסיה, עליו לסמן את סעיף 5.2.

מקרה שני -  עובד המבקש להשאיר את הכספים בקרן הפנסיה או בקופת הגמל. עובד שמבקש להשאיר את כספי הפיצויים בקופה יכל לבחור בין שתי אפשרויות - רצף פיצויים או רצף קצבה.

עקרונות רצף פיצויים:

 

לא ניתן למשוך מכספי הפיצויים, גם לא את חלקם; יש למצוא מעסיק חדש בתוך שנה שיפקיד כספים לקופה או לקופה אחרת.

היתרונות ברצף פיצויים: דחיית המס על הפיצויים (למי שחייב במס) עד לפרישה הבאה; צבירת ותק ואפשרות למי שצופה גידול בשכר להגדלת הפטור על כספי הפיצויים.

יתרונות לרצף קצבה: ניתן למשוך רק את כספי הפיצויים הפטורים ממס ולהשאיר את הכספים החייבים לקצבה. דחיית אירוע המס עד לקצבה.

טופס 161א' סעיף 5 – חתימה. כן, חשוב להזכיר - אל תשכחו לחתום ולהגיש את הטופס לפקיד השומה.

האם ייתכן שתשלמו מס למרות שלא משכתם את הפיצויים?

סיימתם לעבוד, מגיע לכם לקבל כספי פיצויים, אבל החלטתם שלא למשוך אותם. יכול להיות שאתם עדיין חייבים כסף למס הכנסה. תקנה של מס הכנסה קובעת כי אם כספי הפיצויים שלכם חייבים במס, ואפילו שהשארתם אותם בקופה (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל), אתם עדיין חייבים כסף למס הכנסה. התשובה נמצאת בתרגום של פקיד השומה לטפסים 160 ו-161 א'.

וכעת כמה הבהרות נוספות בקשר לטופס 161 א'. חייבים למלא את הטופס כאמור גם אם לא מושכים את הכסף. פשוט – צריך לעדכן את מס הכנסה מה לעשות עם הכספים, וזה גם אם יש חבות למס הכנסה.

אם אתם לא מתכוונים למשוך את הכסף יש שתי אפשרויות - האחת לייעד את הכספים לרצף פיצויים, והאפשרות השנייה לייעד את הכספים לרצף קצבה. חשוב להדגיש - משיכת כספי פיצויים שעולה על התקרה, משכורת לכל שנת עבודה, חייבת במס. מס הכנסה קבע תקרה למשיכת פיצויים. בשנת 2020 התקרה עומדת על 12,2420 ש"ח עבור כל שנת עבודה. בנוסף, החל משנת 2017, במידה ואינכם ממלאים טופס 161 א', באופן אוטומטי כספי הפיצויים יועדו לקצבה לאחר 3 חודשים. אם הרווחתם מעבר לתקרה זו, כספי הפיצויים שלכם חייבים במס. אם השכר שלכם נמוך מתקרת הפיצויים הפטורה, וכספי הפיצויים שמגיעים לכם גבוהים ממשכורת עבור כל שנת עבודה, אתם יכול לקבל פטור נוסף (כדי לקבל את הפטור, עליכם לסמן את סעיפים 1 ו 2 בטופס 161א').

אפשר למשוך חלקית ולייעד חלק לפיצויים/קצבה - יש למלא את  סעיף 5.2 בטופס 161א'. בעתיד תוכלו להתחרט על רצף קצבה בכל שלב ולמשוך את יתרת הפיצויים. רק חשוב לזכור כי ניצול הפטור על כספי הפיצויים היום יקטין את הפטור ממס שתוכלו לקבל בפרישה.

מה כדאי לעשות אם אני לא מעוניין למשוך כיום את הכספים ובעתיד השכר שלי צפוי לעלות? כדאי לשקול בבחירת האפשרות של רצף פיצויים (בחירה באפשרות 5.1 בטופס). חשוב שתדעו כי עליכם למצוא מעסיק חדש בתוך  שנה. בעתיד תקופת הוותק לחישוב תקרת הפיצויים תביא בחשבון את כל תקופות רצף הפיצויים שעשיתם, וכך אם השכר שלכם היום נמוך מתקרת הפיצויים ובעתיד יהיה גבוה יותר מתקרת הפיצויים, תוכלו לקבל את הפיצויים בפטור ממס.

היזהרו מטעויות נפוצות:

אתם אמורים לקבל את הכסף והוא לא מגיע - תחושה קשה, במיוחד אם כבר יש לכם תוכנית לגבי הכסף הזה. מה עושים? נמנעים מראש מטעויות ותקלות. תבדקו אפילו פעמיים, ורק אז תעבירו את הטפסים. בנוסף, אנו ממליצים שלא למשוך את כספי הפיצויים אלא אם מדובר במקרה דחוף ביותר בו אתם נזקקים לכספי הפיצויים נואשות.

 

סעיף 14 – טוב למתפטרים, רע למפוטרים

בהמשך לסעיף 14 לחוק הפיצויים,  גם מתפטרים מקבלים את סכום הפיצויים הצבור. חברות שהחליטו לפעול בהתאם לסעיף זה, מתחייבות, במקביל להתחייבות מקבילה של העובדים, כי הסכום שהחברה הפרישה לעובד, הוא הסכום שישמש לפיצויים, ולא יהיה צורך בהתאמות. כלומר, אם הסכום הוא מתחת למה שמגיע לעובד, אבל החברה הפרישה באופן שוטף כנדרש, אז היא לא תצטרך לעשות התאמה, וזה כמובן נהדר לחברה, שיכולה למצוא את עצמה עורכת התאמות גדולות, במקביל לכך ששוק ההון היה חלש והכסף בקופת הפיצויים אינו  מספיק; או כתוצאה מכך שהשכר עלה ובהתאמה היקף הפיצויים גדל.

 

מול ההטבה הזו שמוענקת לחברה, סעיף 14, מספק הגנה טובה לעובד – לא משנה אם מדובר בהתפטרות, גם אז מגיע כסף לעובד, וזה להבדיל ממה שהיה בעבר ובשונה מהגופים שעדיין לא פועלים לפי סעיף 14 בהם עובד שהתפטר לא זכאי לכספי הפיצויים מהחברה. להלן המחשה ליישום של סעיף 14; נניח שעובד השתכר 9 אלף שקל במשך 5 שנים ולאחר מכן השכר עלה ל-14 אלף שקל למשך 5 שנים נוספות. בסה"כ עבד העובד 10 שנים. בעיקרון הפיצויים שמגיעים לו במקרה שפוטר הם – 10 כפול 14 אלף – 140 אלף שקל. אבל החתימה וההסכמה על סעיף 14 אמנם מאפשרת לו להתפטר ולקבל את הכסף (מיד החישוב), אבל בפועל, אם הוא פוטר הוא מקבל פחות מסכום הפיצויים שהיה אמור להיות משולם לו במידה והוא לא היה חותם על סעיף 14.

טופס שחרור פיצויים לדוגמה

טופס 161

חדש

Tax Income Reports

טופס 161 חדש

bottom of page