top of page

תביעת ביטוח חיים

 

פוליסת ביטוח חיים (ריסק) מספקת למוטבים שהוגדרו בפוליסה סכום כסף שנועד לסייע להם להתמודד עם האתגרים הכלכליים במקרה פטירתו של המבוטח. ניתן לרכוש פוליסה זו באופן עצמאי, או כחלק מהסדר הפנסיה של המבוטח (ביטוח מנהלים) או במסגרת פוליסת ביטוח הדורשת מרכיב של ביטוח חיים (למשל בביטוח משכנתא). כדי שתהליך מימוש הפוליסה יהיה מהיר ולא יכביד על המוטבים בתקופת האבל, יש להצטייד במסמכים המתאימים שמבטיחים טיפול יעיל בתביעה.

מהם המסמכים הנדרשים לצורך הגשת תביעה במקרה של פטירה?

  • תעודת פטירה ממשרד הפנים, בה מצוינת במפורש סיבת המוות.

  • טופס סיכום מחלה, במידה והמבוטח נפטר בבית חולים.

  • אישור ממוסד ממשלתי כגון משטרת ישראל או המכון לרפואה משפטית במקרה של מוות בתאונה, וזאת בנוסף לשני המסמכים הקודמים.

  • צילום שיק של המוטבים או אישור על  ניהול חשבון בנק

  • העתקי תעודות הזהות של המוטבים.

  • צו מינוי אפוטרופוס, במקרה והמוטבים הנם קטינים

  • טופסי תביעה    

  • כאשר ביטוח החיים נרכש כחלק מביטוח משכנתא יש לצרף אישור מהבנק המלווה, המפרט את יתרת ההלוואה ביום פטירתו של המבוטח

טפסי תביעה לשימושכם

bottom of page