top of page

תביעת ביטוח בריאות וסיעוד

מהם המסמכים הנדרשים לצורך הגשת תביעת ביטוח בריאות?

פוליסות בריאות פרטיות מורכבות ממספר רב של כיסויים, בהתאם לבחירת המבוטח. לכל סוג כיסוי יש להגיש סט שונה של מסמכים שעל המבוטח להגיש לחברת הביטוח.
להלן המסמכים הנדרשים במספר כיסויים :

  • במידה ונדרש כיסוי עבור ביצוע ניתוח – יש להכין אישור מהרופא המנתח על הצורך בטיפול, וכן אישור מקופת-חולים המעיד על מיצוי הטיפולים במסגרת הביטוח המשלים של הקופה.

  • במידה ונדרש כיסוי עבור הוצאות אמבולטוריות – יש לצרף הפניה לטיפול, קבלה מקורית שניתנה כנגד התשלום על הטיפול.

  • במידה ונדרש כיסוי עבור תרופה שאינה כלולה בסל התרופות הממלכתי – יש לצרף אישור ממוסד רפואי על הצורך בנטילת התרופה.

 

מהן הזכויות של המבוטח במסגרת ביטוח סיעודי?

מבוטח שנקלע למצב סיעודי זכאי לגמלה חודשית בסכום ולמשך תקופה שנקבעה בפוליסה, לאחר תקופת המתנה המצויינת בפוליסה.

טפסי תביעה לשימושכם

bottom of page