top of page

ביטוח אובדן כושר עבודה

 

אובדן כושר עבודה הנו מצב בו העובד אינו יכול לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה. לרוב, ביטוח אובדן כושר עבודה הינו חלק אינטגרלי מההסדר הפנסיוני של העובד ובמידה ולא, העובד יכול לרכוש אותו באופן עצמאי. בפוליסת ביטוח לאובדן כושר עבודה מוגדרת תקופת המתנה, לרוב 90 יום, ממועד התאונה או המחלה שגרמו לאי כושר העבודה, ועד למועד בו ישולם למבוטח הפיצוי החודשי שנקבע בפוליסה, ובלבד שבתום תקופת ההמתנה, אובדן כושר העבודה עודנו בתוקף. כדי לממש את זכויות הביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה, יש להגיש תביעה לחברה המבטחת, בה הופקה הפוליסה.

מהן הזכויות במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה?

  • קצבה חודשית במידה והעובד מצוי באובדן כושר העבודה מעל יותר משלושה חודשים והכל בהתאם לתנאי הפוליסה. הקצבה החודשית יכולה להגיע עד ל- 75% מהשכר המבוטח בפוליסה וכל זאת בהתאם לתנאי הפוליסה וההרחבות שנרכשו.

  • שחרור מתשלום: בתקופת הזכאות לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה, ההפקדה השוטפת של תשלומי הפיצויים והתגמולים מתבצעת על ידי חברת הביטוח (אם נרכש שחרור) או קרן הפנסיה, ולא על ידי המעסיק והעובד.

מהן הזכויות במסגרת ביטוח לאומי במקרה של אובדן כושר עבודה?

עובדים זכאים לקצבה קבועה שנקבעה בחוק (ללא קשר להכנסתם) במקרים הבאים של אובדן כושר עבודה:

  • נכות כללית הגורמת לאובדן זמני או קבוע של כושר העבודה.

  • תאונה במסגרת העבודה, או מחלת מקצוע.

  • תאונה או מחלה מחוץ למקום העבודה המובילה לנכות קבועה או זמנית.

כיצד מתבצעת תביעת אובדן כושר עבודה מול חברת הביטוח או קרן הפנסיה?

  • הטיפול בתביעה מתחיל עם הגשת מסמכי התביעה לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה. יש להגיש את המסמכים מוקדם ככל האפשר, כדי להבטיח את תחילת תשלום הקצבה בהקדם האפשרי.

  • על החברה לאשר את קבלת המסמכים ולפרט האם היא זקוקה למסמכים נוספים.

  • בהתאם לתנאי הפוליסה, או תקנון קרן הפנסיה, החברה רשאית לבקש מהמבוטח להיבדק על ידי רופא מטעמה, או לקבל מידע רפואי אודות המבוטח מקופת החולים בה הוא חבר.

  • כספי הקצבה מהווים "הכנסה מיגיעה אישית" ויחולו לגביהם כללי המס, לרבות  מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי ככל  הכנסת עבודה.

טפסי תביעה לשימושכם

bottom of page