top of page

הטבות מס לעמצאיים - קרן השתלמות

קרן השתלמות יכולה להיות עבורכם פתרון לחסכון לטווח הבינוני או ארוך, שכן, ניתן לחסוך וליהנות מנזילות ידועה מראש ומהטבות מס ייחודיות. עצמאים המפקידים לקרן השתלמות נהנים פעמיים: פעם אחת מהוצאה מוכרת (ניכוי) על חלק מהפקדותיהם לקרן ההשתלמות, ופעם נוספת בעת משיכה כדין, מפטור ממס רווח הון עבור ההפקדות שבוצעו עד לתקרה השנתית המוטבת בסך 19,920 ש"ח. 

 

הפקדת סכום מרבי לניצול הטבות מס

 

באפשרותכם להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית הקובעת בכדי להחשיב את ההפקדה להוצאה מוכרת. תקרת ההכנסה השנתית הקובעת מוגבלת בתקרה של 283,905 ש"ח לכל היותר. על כן, עבור עצמאים שהכנסתם הקובעת הנה 283,905 ש"ח ומעלה, סכום ההפקדה המרבי שיוכר כהוצאה מוכרת הינו: 12,775.7 ש"ח (283,905 ש"ח כפול 4.5%).

ההטבה בניכוי, ניתנת לפי המס השולי של העצמאי כפול ההפקדה הנחשבת הוצאה מוכרת. לדוגמא, על פי מס שולי של 47%, ניתן לקבל הטבה בניכוי בסך 5,562 ש"ח (12,775.7 ש"ח כפול 47% ). 

 

הפקדה עד לתקרה המוטבת - ליהנות מפטור ממס רווח הון במשיכה

 

בנוסף להטבה בניכוי, עצמאים נהנים מפטור מתשלום מס רווח הון בעת משיכה כדין עד התקרה השנתית המוטבת העומדת על 19,920 ש"ח בשנה. עבור הפקדות מעבר לתקרה המוטבת, יחול מס רווח הון במשיכה בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. לדוגמא, עצמאי שהכנסתו הקובעת הנה283,905 ש"ח, יוכל להפקיד 19,920  ש"ח. מתוכם 12,775.7 ש"ח יחשבו כהוצאה מוכרת, ואילו יתרת ההפקדה בסך 7,164.3 ש"ח אמנם לא תוכר כהוצאה, אך למעשה יזכה את העצמאי מחיסכון פטור ממס רווח הון. 

 

הפקדה מעל התקרה המוטבת - ליהנות מיתרונות החיסכון בקרן השתלמות

 

עצמאים יכולים להפקיד לקרן השתלמות סכומים נוספים מעבר לתקרה המוטבת, וכך ליהנות מהיתרונות של חיסכון באמצעות השתלמות:

  • ניהול השקעות מקצועי במגוון מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון שונות.

  • מעבר בין מסלולי השקעה ללא עלות וללא אירוע מס.

  • דחיית תשלום מס רווח הון למועד המשיכה.

  • אפשרות לקביעת מוטבים בחשבון.

bottom of page