top of page

הטבות מס לעמצאיים - קרן פנסיה

מינואר 2017, עצמאיים מחויבים להפקיד מידי שנה לחיסכון פנסיוני, סכום מינימלי שמחושב בהתאם לגובה ההכנסה השנתית. ההפקדה מזכה בהטבת מס.

מעבר לחובת החיסכון לפנסיה, באפשרותכם ליהנות מהגדלת החיסכון לפנסיה ומהטבות מס משמעותיות נוספות, וזאת באמצעות הפקדת סכום נוסף לקרן הפנסיה שלכם עד התקרה הקבועה בחוק.

 

אז מי חייב להפקיד לפנסיה ובאיזה סכומים?

כל עצמאי בעל הכנסה מעסק, עם חצי שנה וותק לפחות, מגיל 21 ועד גיל 60, מחויב להפקיד לקרן הפנסיה שלו. חישוב הסכום המינימלי להפקדה נעשה בשתי מדרגות, על פי השכר הממוצע במשק (142,440 ש"ח בשנה):


מדרגה ראשונה - עבור הכנסה עד מחצית השכר הממוצע, יש להפקיד שיעור של 4.45%.
מדרגה שנייה - עבור חלק מההכנסה שמעל מחצית השכר הממוצע ועד מלוא השכר הממוצע, יש להפקיד שיעור של 12.55%.
עבור החלק מההכנסה שמעל 142,440 ש"ח בשנה, אין חובת הפקדה.

מדינת ישראל מעניקה לעצמאים שתי הטבות מס ייחודיות: 

1. הטבה בניכוי – מוכרת לעצמאים גם בשם "הוצאה מוכרת", מס הכנסה מקטין את ההכנסה החייבת במס בגובה חלק מהסכום שהופקד לחסכון הפנסיוני. כך למעשה, על חלק מהכנסה לא נשלם מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות. שווי הטבת הניכוי תלוי בשיעור המס השולי של העצמאי.

2. הטבה בזיכוי – מוכרת לעצמאים גם בשם "החזר מס". בפועל, מס הכנסה מקטין את סכום המס לתשלום בשיעור של 35% מסכום ההפקדה לקרן הפנסיה שלך. שיעור ההטבה, 35%, הנו קבוע ולא תלוי בשיעור המס השולי של העצמאי. 

 

אז מהו סכום ההפקדה?

עד הכנסה שנתית מזכה של 159,600, באפשרותכם להפקיד 16.5% על פי חלוקה של 11% לניכוי במס ו- 5% לזיכוי במס.

מעל הכנסה שנתית של 159,600, מסלול הטבות המס שלכם יהיה של "עמית מוטב". במסלול זה, ניתן להפקיד וליהנות מהטבות מס עד לתקרת הכנסה שנתית של 225,600 ₪, אולם חישוב ההפקדה מחולק ל-2 רבדים:

  1. רובד ראשון-  עד לתקרת הכנסה שנתית מזכה של 112,800 ש"ח. ניתן להפקיד 16.5% מההכנסה (עד 18,612 ש"ח).

  2. רובד שני- על הכנסה הגבוהה מ- 112,800 ש"ח, ועד לתקרה של 225,600 ש"ח ניתן להפקיד 16.5% נוספים (עד 18,612 ש"ח נוספים), אך בכדי שתוכל ליהנות מהטבות המס על הפקדה ברובד השני, עליכם להיות מוגדרים כ"עמית מוטב", ולכן נדרשת הפקדה נוספת של 4,178 ש"ח (אשר אינה זכאית להטבת מס), בנוסף לסכום שהופקד ברובד הראשון.

 

לסיכום, אם הכנסתך השנתית הנה 225,600 ש"ח ומעלה, סכום ההפקדה המרבי לניצול מלוא הטבות המס עומד על 41,402 ש"ח. 
 

להלן דרך החישוב:

1. 16.5% מ -112,800 שווים ל- 18,612 ש"ח (הפקדה בגין רובד הראשון)

2. ועוד 16.5% עבור הרובד השני, שזה 18,612 ש"ח + 4,178 ש"ח הפקדה נוספת אשר חייבת כאשר מפקידים ברובד השני. 

סה"כ סכום הפקדה מקסימלי: 18,612+ 18,612+ 4,178 = 41,402 ש"ח. 

 

אם נסכם את סכום הטבות המס המקסימליות החישוב יהיה כך:

1. הטבה מסוג ניכוי, ניתנת על -11% מתוך הכנסה מקסימלית של 225,600 ש"ח = 24,816 ש"ח. על סכום ההפקדה הזה, ניתנת הטבה לפי המס השולי. במקרה שלנו, נחשב מס שולי של 47%, מה שמוביל אותנו להטבת מס בסך 11,663 ש"ח. 

2. הטבה מסוג זיכוי, ניתנת על 5.5% מתוך הכנסה מקסימלית של 225,600 ש"ח = 12,408 ש"ח. כעת, נחשב את הטבה בסך 35% מסכום ההפקדה = 4,343 ש"ח. 

במקרה שכזה, סך כל הטבות המס המקסימליים שניתן לקבל הנו 4,343 + 11,663 = 16,006 ש"ח.

מה הקנס לעצמאי שלא יפקיד לפנסיה?

רשות המיסים תעביר פעם בשנה רשימה של עצמאיים שלא יפקידו לפנסיה בהתאם לשיעורים שנקבעו בחוק. לעצמאיים אלו תשלח התראה כי במידה ולא יפקידו לחיסכון פנסיוני את שיעורי ההפקדה שחלים עליהם יוטל עליהם קנס בגובה 500 שקלים.

אז אם עוד לא הפקדתם לקרן הפנסיה שלכם עד לתקרה המוטבת, תדעו שזה יכול להיות משתלם, ולמה דווקא בסוף השנה? כי ההטבות הן לכל שנה קלנדרית, ואם לא תבצעו הפקדה עוד השנה, תפספסו את ההטבה השנתית ותשלמו את הקנס לרשות המיסים.

 

כדאי לדעת:

1.בקרן הפנסיה המקיפה - קיימים כיסויים ביטוחיים למקרה נכות ומקרה פטירה, שעלותם יורדת כל חודש מתוך ההפקדה.

2.בהפקדה לקרן פנסיה חדשה מקיפה, הכוללת כיסוי ביטוחי, קיימת מגבלת הפקדה חודשית של 4,866.07 ש"ח בחודש, שהם 58,640.4 ש"ח בשנה (לשנת 2023). ולכן במידה וסכום ההפקדה יעלה על התקרה, ההפקדות יגלשו לקרן הפנסיה הכללית שאינה כוללת כיסוי ביטוחי.

3. ביצוע הפקדה חד פעמית בסוף השנה עשוי לפגוע בכיסוי הביטוחי של הקרן. בכדי לשמור על רצף הפקדות ועל הכיסוי הביטוחי באפשרותך להפקיד בכל חודש באמצעות הרשאה לחיוב חשבון. 

4. יחיד אשר נהנה מהוצאה מוכרת עבור רכישת ביטוח לאובדן כושר עבודה, שיעור ההפקדה להטבת הזיכוי יעמוד על 5% בלבד (ולא 5.5%). וכך הסכום הנוסף לזכאות הטבה ברובד השני יהיה גבוה יותר (2,828 ש"ח).

bottom of page