top of page

ביטוח מנהלים - כל מה שאתם צריכים לדעת על מרכיבי הביטוח המובנים במוצר, מאז ועד היום


תוכנית ביטוח המנהלים היא בבסיסה תוכנית חסכון ארוך טווח. זוהי סוג של קופת גמל המשלבת כיסויים ביטוחיים בתוכה. ביטוח המנהלים שונה באופיו מקופת גמל בכך שקופת הגמל היא קופת חיסכון היודעת לקבל כספים בלבד הכפופים לחוקי קופות גמל ואילו תוכנית ביטוח מנהלים משלבת כיסויים ביטוחיים למקרה מוות וכיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה. בנוסף, בתוכניות שנפתחו עד 12/2003, התאפשר לחוסכים לשלב כיסויים ביטוחיים נוספים.


בביטוחי המנהלים קיימים כיסויים ביטוחיים שונים. להלן הרשימה המפורטת של הכיסויים הביטוחיים שאיפשר המחוקק להוסיף בתוך התוכנית עד סוף 2003 ומ- 2004 והילך:


ביטוח מנהלים עד סוף שנת 2003:


  • ביטוח יסודי למקרה מוות

זהו כיסוי ביטוחי למקרה מוות אשר שולב בעבר בתוכניות בעלות יקרה מאוד. נכון להיום כיסויים אלו עדיין קיימים בתוכניות היסטוריות ויש מקום גדול לבחון תוכניות אלו והאם ניתן להוזיל עלויות ולהגדיל את עמודת חיסכון טווח ארוך.

לדוגמה:

אדם בן 59 שרכש ביטוח יסוד של 100,000 ש"ח שילם 270 ש"ח. אדם באותו הגיל בביטוח בתוכניות משנת 2004 שילם כ- 100 ש"ח על אותו הביטוח. עלות שעלתה למבוטחים פי 2.7 ז"א הפסד אלטרנטיבי של: כ- 2000 ש"ח כל שנה.


  • מחלות קשות

ביטוח נוסף המשלם את סכום הביטוח עם קרות אחד המקרים המופיעים בתנאי הפוליסה. המבוטח זכאי לפיצוי חד פעמי בעת גילוי מחלה קשה לפי טבלת מחלות הידועה מראש. בתוכניות עד סוף 2003, כיסוי זה היה נוסף לכיסוי סכום ביטוח יסודי ולא מעבר. בתקופה זו כלל כיסוי זה 4 מחלות בלבד, לעומת ביטוח מחלות עדכני שכולל 32 מחלות קשות.


  • ביטוח כפל מתאונה (מוות מתאונה)

זהו כיסוי ביטוחי אשר המוטבים יקבלו פיצוי אם וכאשר מת המבוטח כתוצאה מתאונה (לפי הגדרה "תאונה" בפוליסה).

זהו כיסוי ביטוחי יחסית לא יקר אבל רבים המבוטחים שלא היו מודעים לכיסוי זה בפוליסה שלהם ולכן לא תבעו מחברת הביטוח את הכסף שמגיע להם.


  • כיסוי ביטוחי נכות מתאונה

זהו כיסוי ביטוחי אשר המבוטח יקבל פיצוי של עד 100% כתוצאה מנכות מתאונה (לפי הגדרה "תאונה" בפוליסה). זהו כיסוי ביטוחי אשר מצטרף לכיסוי ביטוחי בסיסי. לרוב ניתן להצטרף לכיסוי עד גובה הביטוח הבסיסי.


כיסויים ביטוחיים שנמצאים גם בתוכניות משנת 2004 והילך:


  • כיסוי ביטוח חיים ריזיקו 1 או ריזוקו 5

זהו כיסוי ביטוחי הזול והבסיסי למקרה מוות. קיימים 2 סוגים: ריסק 1 וריסק 5. העלות מתחדשת כל שנה או כל 5 שנים בהתאמה.

חשוב לציין כי, משנת 2004 רשאי המבוטח לבקש לכלול בפוליסה כיסוי ביטוחי זה בכפוף להסדר המאפשר לרכוש אותו על חשבון מרכיב תגמולי מעביד ומרכיב תגמולי עובד אך תתווסף לכך הגבלה המורה כי עלות הכיסויים הביטוחיים שנרכשו תנוכה באופן יחסי מכל אחד ממרכיבי התגמולים ולא תעלה, בכל עת, על 35% מדמי הביטוח החודשיים, לאחר ניכוי דמי ניהול מדמי הביטוח המיוחסים למרכיב התגמולים.


לדוגמה:

אדם שמרוויח 15,000 ש"ח ברוטו, מפריש לתגמולים 10% ( 5% חלק עובד + 5% חלק מעסיק) רשאי לרכוש ביטוח חיים בסך 35% מגובה ההפרשה לתגמולים, במקרה שלנו מפריש 15,000*10%=1,500 ש"ח לגמולים - מתוך זה ניתן לנכות כ- 35% לביטוח חיים, ז"א 525 ש"ח.

  • כיסוי ביטוחי מפני אובדן כושר עבודה

זהו כיסוי ביטוחי הבא לבטח את אי יכולת המבוטח לעסוק בעבודתו או בעיסוק סביר אחר אשר הולם את כישוריו. גובה הפיצוי המקסימלי יעמוד על 75% מהשכר הממוצע ברוטו במשך 12 החודשים האחרונים.


  • ביטוח שחרור מפרמיה (שחרור מתשלום פרמיה בתקופת אובדן כושר עבודה)

כיסוי זה בא לתת מענה בעת אירוע של אובדן כושר עבודה. במידה ואיבד המבוטח את כושרו לעבוד, חברת הביטוח תמשיך לשלם את תשלום הפרמיה החודשית עבור אותה פוליסה הכוללת כיסוי ביטוח חיים.


לסיכום, כסף שמשולם מהחיסכון שלכם עבור כיסויים ביטוחיים לחברות הביטוח הוא מזומן וכך צריך להתייחס אליו. מהו גובה התשלום? כאן מקומכם להיות יותר מעורבים ולהתייעץ עם מומחה בתחום שיסביר לכם בצורה אובייקטיבית ונייטרלית מהן העלויות שלכם וכיצד יראה עתיד החיסכונות הפנסיוניות שלכם לטווח ארוך. כיסוי ביטוחי הוא מוצר נכון אך יש לעשות זאת דרך תכנון צרכים חכם ואובייקטיבי וכזה שיתן לכם בסוף את התמורה המקסימלית והמושכלת עבור כספכם.


צרו קשר עוד היום כדי לעשות סדר בתוכניות הפנסיוניות שלכם, עם מומחה בתחום, ללא עלות ועם שקיפות מלאה.

bottom of page