top of page

קרן השתלמות- אטרקטביות בחסכון לטווח בינוני-ארוך טווח לשכירים ועצמאיים


אפיק השקעה משתלם במיוחד לשכיר או לעצמאי

קרן השתלמות היא צורת חיסכון המיועדת לעצמאיים ולשכירים, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חיסכון אטרקטיבי לטווח בינוני, בעל הטבות מס משמעותיות הנועדו לעודד את הציבור לחסוך לטווח בינוני.

יתרונותיה המרכזיים של קרן ההשתלמות הם הטבות מס משמעותיות על סכומי ההפקדות, הדחיית המס וכן מיסוי מופחת על רווחים בעת המשיכה, דמי ניהול נמוכים וניהול כספים מקצועי.

הסכומים והרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות פטורים ממס הכנסה בכפוף למספר תנאים. משיכת הכספים מתאפשרת בדרך כלל בתוך 6 שנים (במקרים מסויימים בתוך 3 שנים, אם מדובר במימון השתלמויות או בפרישה). עובדי הוראה זכאים לתנאים עדיפים בקרן השתלמות. אין חובה למשוך את הכספים בתום התקופה.

לחסכון באמצעות קרן השתלמות יתרון ביחס לאפיקים אחרים הקיימים לחסכון – פוליסת חסכון, קרנות נאמנות ותעודות סל וגם למול הפקדות לקופות גמל, בעיקר בשל העלויות הנמוכות, דמי הניהול האטרקטיביים בהשוואה למוצאים האחרים, אפשרויות מגוונות של אפיקי השקעה, לרבות בנכסים לא סחירים, נדל"ן וקרנות השעה וכמובן בשל הפטור ממס על ההפקדות ומרווחי מס הון, כפי שיתואר להלן.

עצמאיים

עצמאים זכאים להטבת מס של ניכוי חלק מהפרשות לקרן ההשתלמות כהוצאה, וכן הם זכאים לפטור ממס על רווחי הון על הרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות. הפרשת עצמאי לקרן השתלמות איננה חובה ותלויה ברצונו בלבד. עבור עצמאים הטבת המס ניתנת על סכום הפקדה מקסימאלי בשנה של כ-18,400 ש"ח.

עובדים שכירים

העובד פטור מתשלום מס הכנסה על הפקדות המעסיק לקרן (למרות שמדובר בהכנסה), וכן על הרווחים שנצברו, וזאת אם הפרשות המעסיק אינן עולות על 7.5% מהשכר ברוטו, ולא יותר מפי שלוש מחלקו של העובד בהפרשות, ועד לתקרת שכר חודשי של כ-15,700 ש"ח. ניתן להפקיד כספים מעבר לתקרה האמורה (ולעיתים אף מומל. שכן גם ללא החסכון במס, מדובר באפיק השקעה בעל יתרונות רבים) אך לא יחול הפטור ממס על הסכומים שמעל התקרה.

פטירה

החוסכים בקרן השתלמות רשאים למנות לעצמם מוטבים שיקבלו את הקרן במקרה של פטירה. במקרה של פטירת החוסך ניתן למשוך את הכספים מיידית (גם אם טרם חלפה התקופה של 6 שנים).


כדי לבחון את מכלול המוצרים באופן אישי, אנא פנה אלינו ונעמוד לרשותך בכל שאלה.Comentarios


bottom of page