top of page

המוצר החדש ביותר שיש כיום בשוק, הושק בשנת 2016 כחלק מרפורמת שהנהיג שר האוצר לשעבר, משה כחלון. מוצר השקעה לסכום מקסימלי של כ- 76,500 ש"ח בשנה (נכון לשנת 2023), ללא מרכיבים ביטוחיים וקיימת גם האופציה באמצעותו לקבלת קצבה פטורה ממס בגיל הפרישה.

מהות המוצר החדש

 

לצורך עידוד הציבור לחסוך, נוצר לאחרונה מכשיר חדש, בסוף שנת 2016, קופת הגמל להשקעה המכונה "קופת הגמל של כחלון". שבשונה מקופת גמל, כספי החסכון הינם נזילים וניתן למשוך את החסכון בכל עת, ללא קנסות, בכפוף לתשלום מס בגובה 25% על הרווח הריאלי. מרכיב העידוד לחסכון לאורך טווח הינו שבמקרה בו החוסך לא ימשוך את הכספים עד לפרישה, ומשכיתם תיעשה כקצבה, הוא יהנה מהטבת מס כפולה – פטור ממס רווח הון ופטור ממס על הקצבה. קופת גמל להשקעה "מזכירה" את קרנות הנאמנות, פוליסות החיסכון והפיקדונות. יש מגוון של קופות שתחומי ההשקעה שלהן מקבילים לתחומי ההשקעה של קרנות נאמנות ופוליסות חיסכון, וניתן לבחור את רמת הסיכון ובהתאמה להפוך את המוצר לסולידי במיוחד כמו פיקדונות.

דמי הניהול

דמי הניהול באפיק זה מורכבים מדמי ניהול על ההפקדה עד לתקרה של 4% ודמי ניהול על הצבירה עד לתקרה של 1.05%.

דמי הניהול הינם ברי מיקוח. בנוסף, ניתן לשנות את אפיקי ההשקעה בכל עת ולהעביר את הקופה בין חברות שונות, ללא אירוע מס או כל תשלום אחר.

תקרת הפקדה 

תקרת ההפקדה השנתית בקופת גמל להשקעה הינה 76,500 ש"ח, וקיימת גמישות בהפקדה (ניתן להפקיד בהפקדה חודשית או חד פעמית או בשילוב של השניים).

במקרה של פטירת החוסך, יורשיו יהיו כפופים לאותו הכלל לפיו, יהנו מהטבת מס אם ימשכו את הכסף כקצבה בהגיעם של היורשים לגיל פרישה.

 

יתרונות המוצר לעומת אפיקי השקעה דומים:

  • הגמל להשקעה יש יתרון בולט על פני קרנות הנאמנות, פוליסות החסכון והפקדונות בבנקים לקופות-  לקופת הגמל הזו יש הטבת מס במקרה של חסכון לטווח ארוך. קיימת הטבה של דחיית המס על רווחי ההון למועד משיכת הכספים, ואף פטור ממנו במקרה של משיכה כקצבה החל מגיל 60. בכך משיגה קופת הגמל להשקעה יתרון משמעותי על פני אפיקי החסכון האחרים שנמנו, בהם משיכה של כספים או העברה בין אפיקים נחשבת כאירוע מס באופן מיידי

  • כל אחד יכול לחסוך באמצעות קופת הגמל להשקעה, ללא הבדל גיל וללא תלות בעבודה (להבדיל למשל מקרנות השתלמות שמופקדות על-ידי שכירים או עצמאים)

  • קופת הגמל להשקעה עוזרת לייצר הגדלה של הקצבה והחסכון לפנסיה

  • אפשרות לדמי ניהול נמוכים- המוצר מנוהל על ידי אנשי המקצוע של הגופים המוסדיים ודמי הניהול בו עשויים להיות נמוכים –  סביב 0.7% מהצבירה וללא דמי ניהול על ההפקדות

  • אלטרנטיבה מאוד מעניינת לחיסכון לילדים- ניתן להפריש כמה עשרות או מאות שקלים בחודש לטובת חיסכון לילדים, וליהנות מכל היתרונות המוזכרים כאן

קופת גמל להשקעה

bottom of page